ලොව වටා

ෆේස්බුක් ගිණුම් වැඩිම රට ඉන්දියාවයි

2017 ජූලි 16 වැනි ඉරිදා - 113  

ලෝකයේ ෆේස්බුක් ගිණුම් හිමියන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් සිටින රට බවට ඉන්දියාව පත්ව ඇතැයි නවතම වාර්තාවකින් හෙළිව තිබේ.

එම වාර්තාවට අනුව ඉන්දියාවේ ෆේස්බුක් ගිණුම් හිමියන් මිලියන 241ක් සිටින අතර, ඔවුන් ඇමෙරිකාව අභිභවමින් මෙසේ ඉදිරියට පැමිණ ඇත.

ඇමෙරිකානුවන් සතු ෆේස්බුක් ගිණුම් ප්‍රමාණය මිලියන 240කි. ඉන්දියාව තුළ මසකට සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරී ෆේස්බුක් ගිණුම් හිමියන් ප්‍රමාණය මිලියන 201ක් පමණ වෙයි.

ෆේස්බුක් ගිණුම් හිමියන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් සිටින තෙවැනි රට බවට බ්‍රසීලය පත්ව ඇත්තේ ගිණුම් මිලියන 139ක් හිමිකර ගනිමිනි.

facebook-front_179_2232542b