පාසල් පුවත්

ගොම්බද්දල ශ්‍රී මිහිඳු දහම් පාසලට නව ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලයක්

2017 සැප්තැම්බර් 12 වැනි අඟහරුවාදා - 14  

මූලටියන ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ ගොම්බද්දල ශ්‍රී මිහිඳු දහම් පාසලෙහි සිසු නායක නායිකාවන් නිල ලාංඡන පැලඳවීම දහම් පාසලේ ප්‍රධානාචාර්ය, විහාරාධිපති ගොම්බද්දල සුමනවංශ හිමියන්ගේ මග පෙන්වීම යටතේ සංවිධානය කෙරැණි. 
 මූලටියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් සුසන්ත අත්තනායක මැතිතුමාගේ සහ මූලටියන ශාසනාරක්ෂක ලේකම්, පරපාමුල්ලේ සුමන හිමියන් සහ කැස්බෑව ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල ලේකම් ගොම්බද්දල දමිත හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා පැවැත්වුණි. එහි අවස්ථා කිහිපයක් ඡායාරෑපවලින් දැක්වේ.
(ගොමිබද්දල - පාලිත මුණසිංහ)

 m-4-2