ක්‍රීඩා පුවත්

තරුෂිට කරාතේ පදක්කම්

2017 ඔක්තෝබර් 09 වැනි සඳුදා - 27  

2017 ඔක්තෝබර් 07 වන දින පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයීය ග්‍රෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේදී පැවැත්වූ මධ්‍යම පළාත් කරාතේ තරඟාවලියේදී තරුෂි ඒකනායක ශිෂ්‍යාව වයස අවුරුදු 11, 4,5,6 Kyu කුමිතේ ඉසව්වෙන් මහනුවර දිස්තික්කයෙන් මෙන්ම මධ්‍යම පළාතෙන් ද පළමු ස්ථානය දිනා ගනිමින් රන් පදක්කමක් ද, වයස අවුරුදු 11, 4,5,6 Kyu කාතා ඉසව්වෙන් මහනුවර දිස්තික් පළමු ස්ථානය ද, මධ්‍යම පළාත් දෙවැනි ස්ථානය ද දිනා ගනිමින් රිදී පදක්කමක් ද ලබා ගත් අතර ඉසව් දෙකෙන්ම මධ්‍යම පළාත නියෝජනය කරමින් සමස්ත ලංකා තරඟාවලියට සුදුසුකම් ලබාගත්තාය.