පාසල් පුවත්

ඇලකාක මහ විදුහලේ පරිසර නියමුවන්ට පදක්කම්

2017 ඔක්තෝබර් 10 වැනි අඟහරුවාදා - 9  

බෙන්තොට ඇලකාක මහා විද්‍යාලයේ පරිසර නියමු භටයනට පදක්කම් පැලඳවීම විදුහලේ උදෑසන රැස්වීම් භූමියේදී  ඉකුත්දා සිදුවිණි. එහිදී නවක පරිසර නියමු සිසු සිසුවියෝ 40 ක් පදක්කම් පැලඳියහ .
විද්‍යාලයීය නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනි කුමාරි විජේසිංහ මහත්මිය සිසුවියකට පරිසර නියමු හරිත පදක්කම පැලඳ වූ අයුරැ සේයාරැවෙන් දැක්වේ.
    (බෙන්තොට ජේ.ඉඳුරැවගේ)