පාසල් ක්‍රීඩා පුවත්

වයඹ පාසල් වොලිබෝල් තරගවල ශූරයෝ සහ ශූරියෝ

2017 ඔක්තෝබර් 31 වැනි අඟහරුවාදා - 14  

වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා අංශය මෙහෙය වූ වයඹ පාසල් වොලිබෝල් තරගාවලිය 2017 කුලියාපිටිය ජනාධිපති ශිල්ප කලා ශාලිකා ක්‍රීඩාංගණයේ දී පසුගිය දා පැවැත්වුණි.
එහිදී ඒ ඒ වයස් මට්ටම් යටතේ වූ බාලක බාලිකා වොලිබෝල් ශූරතා දිනූ පාසල් කණ්ඩායම් මෙහි ඡායාරෑපවල දැක්වේ. 
  (කුලියාපිටිය චාමර විමලරත්න)