පාසල් ක්‍රීඩා පුවත්

අලව්ව රතනාලංකාරයට චෙස් ජයග්‍රහණ රුසක්

2017 ඔක්තෝබර් 31 වැනි අඟහරුවාදා - 25  

අලව්ව රතනාලංකාර මහා විද්‍යාලයේ 11 න් පහළ චෙස් ක්‍රීඩිකාවත් අලව්ව අධ්‍යාපන කොට්ඨාස, ගිරිඋල්ල අධ්‍යාපන කලාප, වයඹ පළාත් මට්ටමින් ප්‍රථම ස්ථාන හිමි කරගනිමින් සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණ ද හිමිකර ගැනීමට සමත් වූ බව විදුහල්පති පී. අශෝක ධර්මසේන මහතා පැවසීය. චෙස් ක්‍රීඩිකාවන් ඇතුළු විදුහල්පතිතුමන්, සහකාර විදුහල්පතිතුමන් සමූහ ඡායාරෑපයකට පෙනී සිටි අයුරැ.
(මහරම්මිමුල්ල - එස්. එස්. අබේකෝන්)