පාසල් පුවත්

වස්කඩුව රාජගුරැ ශ්‍රී විභූති විදුහලේ ශිෂ්‍යනායක දිනය දා

2017 ඔක්තෝබර් 31 වැනි අඟහරුවාදා - 25  

කළුතර, වස්කඩුව රාජගුරැ ශ්‍රී විභූති ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ශිෂ්‍යනායක දිනය විදුහල්පති ජී. ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතාගේ උපදෙස් පරිදි එහි ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පසුගියදා පැවැත්වුණි.
මෙහිදී ශිෂ්‍යනායක නායිකාවෝ 34 දෙනෙක් නායකත්වයේ දිවුරැම් දුන්හ.
දිවුරැම් දීමෙන් අනතුරැව ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලය භාර ගුරැවරැන් හා විදුහල්පති ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා සමග ඔවුන් සමූහ ඡායාරෑපයකට පෙනී සිටි අන්දම මෙම ඡායාරෑපයේ දැක්වේ.
(ඡායාරෑපය - කළුතර එච්. එල්. සුනිල් ශාන්ත)