පාසල් පුවත්

වීරවිල සමන්පුර මහා විද්‍යාලයේ කලා උලෙළ

2017 ඔක්තෝබර් 31 වැනි අඟහරුවාදා - 16  

හම්බන්තොට අධ්‍යාපන කලාපයේ වීරවිල, සමන්පුර මහා විද්‍යාලයේ භාෂා හා සාහිත්‍ය දින උලෙළ සැප්තැම්බර් 29 වෙනි දින විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන ශාලාවේදී උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්වුණි. මෙම උලෙළ විජය ළමා පුවත්පතේ මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ඇතිව විදුහල්පති ලක්ෂ්මන් ජේ. රත්නායක මහතා විසින් සංවිධානය කරන ලදී.  විද්‍යාලයීය භාෂා හා සාහිත්‍ය දින උලෙළේ ප්‍රධාන ආරාධිතයන්  ලෙස හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ ප්‍රධාන පාලන නිලධාරි, ප්‍රවීණ කිවිවර රංජිත් මල්ලියාවඩු, කලාභූෂණ ආචාර්ය බන්දුල පි. දයාරත්න, මාධ්‍ය අධ්‍යාපන උපදේශක ඉන්දික සෙනෙවිතරන යන මහත්වරැ සහභාගී වූහ.
වීරවිල ජනපදයේ පදිංචි ලේඛක රත්නපුලි පියදාස මහතා විසින් රචිත ‘දග කාලේ^ නම් වූ ළමා කතා සංග්‍රහයේ පිටපතක් ලේඛකයා විසින් රංජිත් මල්ලියාවඩු මහතා වෙත පිළිගැන්වීමද මෙම උත්සව අවස්ථාවේදී සිදු විය. හැත්තෑ හැවිරිදි රත්නපුලි පියදාස ලේඛකයා ශාරීරික ආබාධිත තත්ත්වයක් හේතු කොට ගෙන අවුරැදු තිහකට වැඩි කාලයක් රෝද පුටුවක ගත කරන්නෙකු වීම විශේෂයකි. දග කාලේ පොත ලියන ලද්දේ රෝද පුටුවේ හිඳිමින් නුහුරැ වම් අතින් වීමද මෙහි දී දැක්විය යුත්තකි.
  (ඡායාරෑප හා සටහන - රැෂිරැ තරංග)

[caption id="attachment_15823" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15824" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15825" align="alignleft" width="426"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15826" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15827" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15828" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15829" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15830" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15831" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15832" align="alignleft" width="487"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15833" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15834" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15835" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15836" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15837" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15838" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15839" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15840" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15841" align="alignleft" width="514"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15842" align="alignleft" width="550"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15843" align="alignleft" width="516"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15844" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15845" align="alignleft" width="492"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15846" align="alignleft" width="500"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15847" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15848" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15849" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15850" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15851" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15852" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15853" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15854" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15855" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15856" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15857" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15858" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15859" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15860" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15861" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15862" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15863" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15864" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15865" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15866" align="alignleft" width="493"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15867" align="alignleft" width="578"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15868" align="alignleft" width="630"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15869" align="alignleft" width="584"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15870" align="alignleft" width="540"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15871" align="alignleft" width="535"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15872" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15873" align="alignleft" width="589"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15874" align="alignleft" width="529"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15875" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15876" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15877" align="alignleft" width="531"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15878" align="alignleft" width="520"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15879" align="alignleft" width="595"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15880" align="alignleft" width="588"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15881" align="alignleft" width="501"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15882" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15883" align="alignleft" width="518"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15884" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15885" align="alignleft" width="560"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15886" align="alignleft" width="574"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15887" align="alignleft" width="535"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15888" align="alignleft" width="545"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15889" align="alignleft" width="528"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15890" align="alignleft" width="517"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15891" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15892" align="alignleft" width="437"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15893" align="alignleft" width="544"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15894" align="alignleft" width="505"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15895" align="alignleft" width="599"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15896" align="alignleft" width="582"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15897" align="alignleft" width="537"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15898" align="alignleft" width="540"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15899" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15900" align="alignleft" width="553"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15901" align="alignleft" width="522"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15902" align="alignleft" width="519"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15903" align="alignleft" width="501"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15904" align="alignleft" width="505"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15905" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15906" align="alignleft" width="480"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15907" align="alignleft" width="503"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15908" align="alignleft" width="336"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15909" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15910" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15911" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_15912" align="alignleft" width="633"]????????????????????????????????????[/caption]