පාසල් පුවත්

කෝන්කඳවල කනිටු විදුහලේ සෙවුමිණීට පළාත් තරග ජයක්

2017 දෙසැම්බර් 06 වැනි බදදා - 12  

කුලියාපිටිය අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් පහළ කෝන්කඳවල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ 11 වැනි ශ්‍රේණියේ ඉගනුම ලබන එච්. භාග්‍යා සෙවුමිණී ජයසිංහ ශිෂ්‍යත්ව සමාජ විද්‍යා වයඹ පළාත් තරගාවලියේ ප්‍රථම ස්ථාන හිමිකරගෙන සමස්ත ලංකා තරග සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇත.
 විෂය භාර ගුරැතුමන්ලාගෙන් උත්සාහය සහ කැපවීමත් නිසා මෙවැනි ජයග්‍රහණයක් ලබාගත් බව විද්‍යාලයේ විදුහල්පති එච්.එම්.ඩී.බී. හේරත් මහතා පැවසීය.