පාසල් පුවත්

විජය පාසල් වාර්තාකරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

2017 දෙසැම්බර් 18 වැනි සඳුදා - 285  

විජය පාසල් වාර්තාකරුවන් තෝරා ගැනීමේ නාම ලේඛනය - 2018

එක් දින පුහුණු වැඩ සටහන පැවැත්වීමට නියමිත ස්ථාන

බස්නාහිර පළාත - කොළඹ /දකුණු පළාත - මාතර /මධ්යම පළාත - මහනුවර /සබරගමුව පළාත - අවිස්සාවේල්ල

උතුරැ මැද පළාත - අනුරාධපුරය / වයඹ පළාත - කුරැණෑගල‍ /ඌව පළාත - බදුල්ල / නැගෙනහිර පළාත - අම්පාර

පහත නම් සඳහන් තෝරාගත් ලේඛකයින්ගේ මුද්දර ප්‍රමාණයේ ඡායාරූපයක් සම්පූර්ණ නම ද සඳහන් කර
wijeyawebnews@gmail.com වෙත යොමු කරන්න

WIJ/SR/001

එම්. ජී මෙතුලි මතීෂා දහම්දි ගුණරත්න

WIJ/SR/002

බී. එල්. ඒ. තුෂාරී දනුෂ්කා

WIJ/SR/003

එස්. ඩබ්. හසිනි ඉමායා වික්‍රමසිංහ

WIJ/SR/004

ආර්. එම්. සවින්දි සංජලා රත්නායක

WIJ/SR/005

ඒ. ඩී. කේ. එන්. සංචන දිසානායක

WIJ/SR/006

ගිම්සර හෙට්ටිආරච්චි

WIJ/SR/007

ඩබ්ලිව්. එම්. හිරණ්‍ය පියුමන්

WIJ/SR/008

ඕ. වී. පසිඳු ප්‍රභාෂ්වර

WIJ/SR/009

යූ. ඩබ්ලිව්. කිරැළ් මිහිසර

WIJ/SR/0010

කේ. හර්ෂ ෂෙහාන් ගුණවර්ධන

WIJ/SR/0011

දිනූෂා මධුමාලී

WIJ/SR/0012

අබ්දුල් උමර් සහන් නෙත්මිණ

WIJ/SR/0013

තරංගා වෙත්තසිංහ

WIJ/SR/0014

එච්. කේ. ජී. ජී. ජී. ජයතුංග

WIJ/SR/0015

කෙවිඳු දුල්කෙත් අධිකාරී

WIJ/SR/0016

මහිම සෙත්මල් දිසානායක

WIJ/SR/0017

ඒ. එච්. එම්. මහී >

WIJ/SR/0018

ඩබ්ලිව්. ඒ. සී. පී. පෙරේරා

WIJ/SR/0019

එල්. අයුනි ඉමාෂා

WIJ/SR/0020

ඒ. උදාරා බුද්ධිනි මෙන්ඩිස් විජේසිංහ

WIJ/SR/0021

සංදීපා දෙව්මිණි නානායක්කාර

WIJ/SR/0022

ඩී. එම්. නිලක්ෂ සංදීප දිසානායක

WIJ/SR/0023

ආර්. එල්. ඉමාෂා සඳරුවනි

WIJ/SR/0024

ටී. මලීෂා පියුමාලි පීරිස්

WIJ/SR/0025

එච්. ඩබ්. සෙනුල්යා තිසස්නී සමරවික්‍රම

WIJ/SR/0026

ආර්. එම්. කවිඳු දිනාල් රත්නායක

WIJ/SR/0027

එම්. ජී. ලක්සරා දිල්හානි

WIJ/SR/0028

කේ. ජී. දිල්කි තනූජා සෙව්වන්දි

WIJ/SR/0029

ඩී. ජී. හංසිකා දුලාංජනී ජයසිංහ

WIJ/SR/0030

එච්. පී. කවිශ්ක සඳරුවන් පතිරණ

WIJ/SR/0031

ඒ. ඒ. අමෝද්‍යා උන්මිලනි අගලකඩආරච්චි

WIJ/SR/0032

එන්. ජී. නේරංජන නිරක්තනී

WIJ/SR/0033

ඩබ්ලිව්. ඒ. මහීෂා

WIJ/SR/0034

එම්. කේ. අයේෂා නෙත්මිණී තිලකරත්න

WIJ/SR/0035

එම්. කේ. යොහානි ලක්තාරා තිලකරත්න

WIJ/SR/0036

එච්. ජී. දිමුත් නිලංජන

WIJ/SR/0037

වෙළේගේ ගීත්මා කාවින්දි ජයතිලක

WIJ/SR/0038

සුරේෂ් වින්ද්‍යා රසාංජලී

WIJ/SR/0039

පී. ඊ. ජී. සුගත් වික්‍රමසිංහ

WIJ/SR/0040

කේ. වී. රෙහන්සා මින්සාදී

WIJ/SR/0041

මිහිරි ලක්තිළිණි ලියා ගුණවර්ධන

WIJ/SR/0042

එන්. ජී. නිමාෂා දීපාංජලී කුමාරි

WIJ/SR/0043

එච්. ඩී. අනූපමා සෙව්වන්දි

WIJ/SR/0044

බී. දිල්ෂර කාවින්ද ඉදුරංග

WIJ/SR/0045

රිසර ගීනෙත්

WIJ/SR/0046

ආර්. කේ සුධීරා කාවින්දි

WIJ/SR/0047

ඩී. එම්. මධුරංජන ප්‍රභාෂ්වර

WIJ/SR/0048

එස්. එම්. වින්ද්‍යා ඩී සමරකෝන්

WIJ/SR/0049

එච්. එම්. ඉමාෂා ගිම්හානි ගුණරත්න

WIJ/SR/0050

එච්. එම්. හංසිකා සඳමිණි ගුණරත්න

WIJ/SR/0051

එම්. තාරකා සඳමාලී කුමාරසිංහ

WIJ/SR/0052

නිශා පබසරා

WIJ/SR/0053

ඩබ්ලිව්. කේ උම්ඳු නිමිතක විමල් මුතුකුමාර

WIJ/SR/0054

පී. ඊ. ජී. එම්. සී. එම් වික්‍රමසිංහ

WIJ/SR/0055

ආර්. එම්. ජිමුත් ඉඳුසර

WIJ/SR/0056

ඉමංගි රෂිපබා ජයතිස්ස

WIJ/SR/0057

එච්. ඒ කළණ කාවින්ද

WIJ/SR/0058

රවිඳු ප්‍රබාෂ බාලසූරිය

WIJ/SR/0059

බී. එම් තෙවන්ජි දහම්යා බාලසූරිය

WIJ/SR/0060

ආර්. ඩී. ඩී තාරුෂ

WIJ/SR/0061

පී. ඩව්ලිව්. කේ සෂාන් කවිෂංක

WIJ/SR/0062

නිකිතා දිසානායක

WIJ/SR/0063

බී. සෙව්වන්දි විරාජිනි

WIJ/SR/0064

ආර්. ඒ දිල්මි චමංගා නේමින්දි

WIJ/SR/0065

ඩබ්ලිව්. ඩී. එස්. රණසිංහ

WIJ/SR/0066

ඩී. ජී යෙනුලි ගුණරත්න

WIJ/SR/0067

ඒ. එම්. තේජාන් පූර්ණ

WIJ/SR/0068

ඒ. ශවීන් මලීෂ අමරසිංහ

WIJ/SR/0069

එල්.පී. සිනලි අමායා

WIJ/SR/0070

දෙනුක චන්සිළු නවරත්න

WIJ/SR/0071

ටී. ඒ. සී. එල්. දෙව්මිණි

WIJ/SR/0072

එම්. ඒ. එම්. දිමන්ත මුණසිංහ

WIJ/SR/0073

කවිඳු ගම්ලත්

WIJ/SR/0074

කාව්‍යා භාවපූර්ණ සුමණසේකර

WIJ/SR/0075

එල්. එන්. තුරැණු නෙත්සර

WIJ/SR/0076

ආර්. ඒ. සී. අනුත්තා රෑපසිංහ

WIJ/SR/0077

ඊ. ඒ එල්. ඹමායා තත්සරණි එදිරිසිංහ

WIJ/SR/0078

ජේ. ලෂාන් රෂ්මිත දෙව්රැවන්

WIJ/SR/0079

කේ. ඒ. සවිඳි චාරැන්ද්‍යා ජයසේකර

WIJ/SR/0080

කේ. වී. ඩී. චතුමිණි යෝෂිත විජේගුණරත්න

WIJ/SR/0081

හංසි මලීෂා එදිරිසිංහ

WIJ/SR/0082

ඩී. එස්. චතුරිකා සඳමාලි

WIJ/SR/0083

කෝට්ටහේවගේ සිතුම් ආකාෂ් චමුදිත

WIJ/SR/0084

සවිද්‍යා හසිනි

WIJ/SR/0085

එච්.ඒ.ඉසුරි කෞශල්යා

WIJ/SR/0086

එච්.එම්.මනීෂ දෙව්මිණ බණ්ඩාර

WIJ/SR/0087

කේ.එල්.ජනීෂා දෙව්මිණි

WIJ/SR/0088

කේ.ටී. ශෂිනි සෞභාග්‍යා කිරිඇල්ල

WIJ/SR/0089

ආර්.ජී.සචිනි ලංකා වීරකෝන්

WIJ/SR/0090

ආර්.ඩී.සමුද්‍රා චාන්දනී වත්තේගෙදර (මිය)

WIJ/SR/0091

ඒ.ප්‍රභාත් හර්ෂණ රත්නායක

WIJ/SR/0092

ටී.ජී.ඉෂාර මාධව

WIJ/SR/0093

එල්.එන්.තුරුණු නෙත්සර

WIJ/SR/0094

එල්.එන්.තුරුණු නෙත්සර

WIJ/SR/0095

ලියන්සා ජලනි නෙතු මාලසිංහ

WIJ/SR/0096

දෙවින් කුමාර ලේකම්වසම්

WIJ/SR/0097

කේ.ඩබ්.චන්දිමා කළුආරච්චි

WIJ/SR/0098

ශාක්‍ය සංකේත්

WIJ/SR/0099

එල්.සුධාරා දේශානි.

WIJ/SR/00100

ජේ.දෙව්මිණි නවෝද්‍යා

WIJ/SR/00101

ආඒ.එම්.ශලිනි ජයරත්න

WIJ/SR/00102

පසිඳු මියුරංග කපුගම

WIJ/SR/00103

මනුලි ප්‍රනාන්දු

WIJ/SR/00104

ඩබ්.ජී.දිනුක ලක්ෂාන්

WIJ/SR/00105

ඩබ්.කේ.කවිඳු  ලක්ෂාන්

WIJ/SR/00106

ඊ.බී.වී.චතුම් ප්‍රභාෂ්වර

WIJ/SR/00107

අයි.ජී.ජයදි නුවන්දනා

WIJ/SR/00108

ඩබ්.වී.සනිදි සප්නාරා

WIJ/SR/00109

ඒ.එම්.පැතුම් දර්ශන

WIJ/SR/00110

ආර්.එම්.හෂිනි ෂර්මිලා පුණ්‍යවර්ධන

WIJ/SR/00111

ටී.ඒ.ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන

WIJ/SR/00112

ජී.ඩබ්.චමෝද් කෞශල්‍යා විජේරත්න

WIJ/SR/00113

ඩී.ජී.ගනීෂා ප්‍රසංගි

WIJ/SR/00114

ඩී.ජී.ගනීෂා ප්‍රසංගි

WIJ/SR/00115

ජී.කේ.තරැෂි දිව්‍යාංජලී

WIJ/SR/00116

ඒ.ඒ.යූ.සෙව්වන්දි රත්නසිංහ

WIJ/SR/00117

කේ.නිම්මි යශෝධා කරැණානායක

WIJ/SR/00118

ජී.පී.සෙව්වන්දි මධුභාෂිණී ගුරැගේ

WIJ/SR/00119

මහේලි හල්වඩුගොඩ 

WIJ/SR/00120 අමීරා හමීඩ්
WIJ/SR/00121 සලිත්‍ර දිනුක් චානුක පණ්ඩිත
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
දින පොත
  • යුනෙස්කෝ මිට්සුබිෂි ආසියානු ළමුන්ගේ චිත්‍ර උත්සවය (Enikki Festa) – 2019 – 2020 අවසන් දිනය - 2019 සැප්තැම්බර් මස 30 දා            මිට්සුබිෂි ආසියානු ළමුන්ගේ චිත්‍ර උත්සවය (Enikki Festa) – 2019 – 2020 ආසියානු ළමුන් නිර්මාණය කරන දින පොත් තුළින් ජාත්‍යන්තර අවබෝධය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණු පෙරදැරි කරගෙන ආසියානු ළමුන්ගේ චිත්‍ර උත්සවය මෙවර ද ජපානයේ යුනෙස්කෝ සංගම් සඳහා වූ ජාතික ෆෙඩරේෂනය (NFUAJ), ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ යුනෙස්කෝ සමාජ සංගම් සඳහා වූ ෆෙඩරේෂනය, මිටිසුබිෂි පොදු කටයුතු කමිටුව සමග එක්ව සංවිධානය කිරීමට තීරණය කර ඇත Read more...
  • PLC හරිත සිතුවම් පොස්ටර් චිත්‍ර තරගය -2019 පීපල්ස් ලීසිං ෆිනෑන්සල් සමාගම, විජය පුවත්පතේ සහ ජෛව විවිධත්ව සංගමයේ සහයෝගයෙන් පවත්වනු ලබන හරිත සිතුවම් 2019 පොස්ටර් චිත්‍ර තරගය සඳහා චිත්‍ර නිර්මාණ මේ දිනවල දී භාර ගනු ලැබේ Read more...
  • හස්ත කර්මාන්ත තරඟය 2019               සමස්ත ලංකා පාසල් හස්ත කර්මාන්ත තරගය හා ප්‍රදර්ශනය ශ්‍රී ලංකාවේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරැමයෙහි වැදගත් ස්ථානයක් උසුලන හස්ත කර්මාන්ත හා පාරම්පරික ශිල්ප කලා නිර්මාණ ක්ෂේත්‍ර හා සබැඳි දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා අනාගතය සඳහා දායාද කරමින් දේශීයත්වය අගයන ශිෂ්ට සම්පන්න සංස්කෘතික පරිසරයක් තුළ නව අනාගත අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා සිසු දරැ පරපුර සූදානම් කරවීමටත්, ඔවුන්ගේ නිර්මාණාත්මක කෞෂල්‍යය ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් ජාතික ශිල්ප සභාව ඒකාබද්ධව සමස්ත ලංකා පාසල් හස්ත කර්මාන්ත තරගය හා ප්‍රදර්ශනය වාර්ෂිකව පවත්වනු ලැබේ Read more...
  • විදුලි අනතුරු වළකිමු සුමිතුරු සැමරුම් දින හා ත්‍යාග ප්‍රදානයදා... මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව විසින් විදුලි ආරක්ෂක දිනය වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන විදුලි අනතුරුවලින් වලකිමු සමරුම් දින උළෙල හා  විජය ළමා පුවත්පත එක්ව සංවිධානය කළ ‘‘විදුලි අනතුරුවලින් වලකිමු 2018’’ තරගයේ සමස්ත ලංකා පොස්ටර් චිත්‍ර, විඩියෝ සහ රචනා තරගවල ත්‍යාග හා සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානය  (08) දා කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ලෝටස් ශාලාවේ දී මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ සාලිය මැතිව්, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි Read more...
  • ළමා නිර්මාණ කියවන්න Read more...