පාසල් පුවත්

විජය පාසල් වාර්තාකරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

2017 දෙසැම්බර් 18 වැනි සඳුදා - 260  

විජය පාසල් වාර්තාකරුවන් තෝරා ගැනීමේ නාම ලේඛනය - 2018

එක් දින පුහුණු වැඩ සටහන පැවැත්වීමට නියමිත ස්ථාන

බස්නාහිර පළාත - කොළඹ /දකුණු පළාත - මාතර /මධ්යම පළාත - මහනුවර /සබරගමුව පළාත - අවිස්සාවේල්ල

උතුරැ මැද පළාත - අනුරාධපුරය / වයඹ පළාත - කුරැණෑගල‍ /ඌව පළාත - බදුල්ල / නැගෙනහිර පළාත - අම්පාර

පහත නම් සඳහන් තෝරාගත් ලේඛකයින්ගේ මුද්දර ප්‍රමාණයේ ඡායාරූපයක් සම්පූර්ණ නම ද සඳහන් කර
wijeyawebnews@gmail.com වෙත යොමු කරන්න

WIJ/SR/001

එම්. ජී මෙතුලි මතීෂා දහම්දි ගුණරත්න

WIJ/SR/002

බී. එල්. ඒ. තුෂාරී දනුෂ්කා

WIJ/SR/003

එස්. ඩබ්. හසිනි ඉමායා වික්‍රමසිංහ

WIJ/SR/004

ආර්. එම්. සවින්දි සංජලා රත්නායක

WIJ/SR/005

ඒ. ඩී. කේ. එන්. සංචන දිසානායක

WIJ/SR/006

ගිම්සර හෙට්ටිආරච්චි

WIJ/SR/007

ඩබ්ලිව්. එම්. හිරණ්‍ය පියුමන්

WIJ/SR/008

ඕ. වී. පසිඳු ප්‍රභාෂ්වර

WIJ/SR/009

යූ. ඩබ්ලිව්. කිරැළ් මිහිසර

WIJ/SR/0010

කේ. හර්ෂ ෂෙහාන් ගුණවර්ධන

WIJ/SR/0011

දිනූෂා මධුමාලී

WIJ/SR/0012

අබ්දුල් උමර් සහන් නෙත්මිණ

WIJ/SR/0013

තරංගා වෙත්තසිංහ

WIJ/SR/0014

එච්. කේ. ජී. ජී. ජී. ජයතුංග

WIJ/SR/0015

කෙවිඳු දුල්කෙත් අධිකාරී

WIJ/SR/0016

මහිම සෙත්මල් දිසානායක

WIJ/SR/0017

ඒ. එච්. එම්. මහී >

WIJ/SR/0018

ඩබ්ලිව්. ඒ. සී. පී. පෙරේරා

WIJ/SR/0019

එල්. අයුනි ඉමාෂා

WIJ/SR/0020

ඒ. උදාරා බුද්ධිනි මෙන්ඩිස් විජේසිංහ

WIJ/SR/0021

සංදීපා දෙව්මිණි නානායක්කාර

WIJ/SR/0022

ඩී. එම්. නිලක්ෂ සංදීප දිසානායක

WIJ/SR/0023

ආර්. එල්. ඉමාෂා සඳරුවනි

WIJ/SR/0024

ටී. මලීෂා පියුමාලි පීරිස්

WIJ/SR/0025

එච්. ඩබ්. සෙනුල්යා තිසස්නී සමරවික්‍රම

WIJ/SR/0026

ආර්. එම්. කවිඳු දිනාල් රත්නායක

WIJ/SR/0027

එම්. ජී. ලක්සරා දිල්හානි

WIJ/SR/0028

කේ. ජී. දිල්කි තනූජා සෙව්වන්දි

WIJ/SR/0029

ඩී. ජී. හංසිකා දුලාංජනී ජයසිංහ

WIJ/SR/0030

එච්. පී. කවිශ්ක සඳරුවන් පතිරණ

WIJ/SR/0031

ඒ. ඒ. අමෝද්‍යා උන්මිලනි අගලකඩආරච්චි

WIJ/SR/0032

එන්. ජී. නේරංජන නිරක්තනී

WIJ/SR/0033

ඩබ්ලිව්. ඒ. මහීෂා

WIJ/SR/0034

එම්. කේ. අයේෂා නෙත්මිණී තිලකරත්න

WIJ/SR/0035

එම්. කේ. යොහානි ලක්තාරා තිලකරත්න

WIJ/SR/0036

එච්. ජී. දිමුත් නිලංජන

WIJ/SR/0037

වෙළේගේ ගීත්මා කාවින්දි ජයතිලක

WIJ/SR/0038

සුරේෂ් වින්ද්‍යා රසාංජලී

WIJ/SR/0039

පී. ඊ. ජී. සුගත් වික්‍රමසිංහ

WIJ/SR/0040

කේ. වී. රෙහන්සා මින්සාදී

WIJ/SR/0041

මිහිරි ලක්තිළිණි ලියා ගුණවර්ධන

WIJ/SR/0042

එන්. ජී. නිමාෂා දීපාංජලී කුමාරි

WIJ/SR/0043

එච්. ඩී. අනූපමා සෙව්වන්දි

WIJ/SR/0044

බී. දිල්ෂර කාවින්ද ඉදුරංග

WIJ/SR/0045

රිසර ගීනෙත්

WIJ/SR/0046

ආර්. කේ සුධීරා කාවින්දි

WIJ/SR/0047

ඩී. එම්. මධුරංජන ප්‍රභාෂ්වර

WIJ/SR/0048

එස්. එම්. වින්ද්‍යා ඩී සමරකෝන්

WIJ/SR/0049

එච්. එම්. ඉමාෂා ගිම්හානි ගුණරත්න

WIJ/SR/0050

එච්. එම්. හංසිකා සඳමිණි ගුණරත්න

WIJ/SR/0051

එම්. තාරකා සඳමාලී කුමාරසිංහ

WIJ/SR/0052

නිශා පබසරා

WIJ/SR/0053

ඩබ්ලිව්. කේ උම්ඳු නිමිතක විමල් මුතුකුමාර

WIJ/SR/0054

පී. ඊ. ජී. එම්. සී. එම් වික්‍රමසිංහ

WIJ/SR/0055

ආර්. එම්. ජිමුත් ඉඳුසර

WIJ/SR/0056

ඉමංගි රෂිපබා ජයතිස්ස

WIJ/SR/0057

එච්. ඒ කළණ කාවින්ද

WIJ/SR/0058

රවිඳු ප්‍රබාෂ බාලසූරිය

WIJ/SR/0059

බී. එම් තෙවන්ජි දහම්යා බාලසූරිය

WIJ/SR/0060

ආර්. ඩී. ඩී තාරුෂ

WIJ/SR/0061

පී. ඩව්ලිව්. කේ සෂාන් කවිෂංක

WIJ/SR/0062

නිකිතා දිසානායක

WIJ/SR/0063

බී. සෙව්වන්දි විරාජිනි

WIJ/SR/0064

ආර්. ඒ දිල්මි චමංගා නේමින්දි

WIJ/SR/0065

ඩබ්ලිව්. ඩී. එස්. රණසිංහ

WIJ/SR/0066

ඩී. ජී යෙනුලි ගුණරත්න

WIJ/SR/0067

ඒ. එම්. තේජාන් පූර්ණ

WIJ/SR/0068

ඒ. ශවීන් මලීෂ අමරසිංහ

WIJ/SR/0069

එල්.පී. සිනලි අමායා

WIJ/SR/0070

දෙනුක චන්සිළු නවරත්න

WIJ/SR/0071

ටී. ඒ. සී. එල්. දෙව්මිණි

WIJ/SR/0072

එම්. ඒ. එම්. දිමන්ත මුණසිංහ

WIJ/SR/0073

කවිඳු ගම්ලත්

WIJ/SR/0074

කාව්‍යා භාවපූර්ණ සුමණසේකර

WIJ/SR/0075

එල්. එන්. තුරැණු නෙත්සර

WIJ/SR/0076

ආර්. ඒ. සී. අනුත්තා රෑපසිංහ

WIJ/SR/0077

ඊ. ඒ එල්. ඹමායා තත්සරණි එදිරිසිංහ

WIJ/SR/0078

ජේ. ලෂාන් රෂ්මිත දෙව්රැවන්

WIJ/SR/0079

කේ. ඒ. සවිඳි චාරැන්ද්‍යා ජයසේකර

WIJ/SR/0080

කේ. වී. ඩී. චතුමිණි යෝෂිත විජේගුණරත්න

WIJ/SR/0081

හංසි මලීෂා එදිරිසිංහ

WIJ/SR/0082

ඩී. එස්. චතුරිකා සඳමාලි

WIJ/SR/0083

කෝට්ටහේවගේ සිතුම් ආකාෂ් චමුදිත

WIJ/SR/0084

සවිද්‍යා හසිනි

WIJ/SR/0085

එච්.ඒ.ඉසුරි කෞශල්යා

WIJ/SR/0086

එච්.එම්.මනීෂ දෙව්මිණ බණ්ඩාර

WIJ/SR/0087

කේ.එල්.ජනීෂා දෙව්මිණි

WIJ/SR/0088

කේ.ටී. ශෂිනි සෞභාග්‍යා කිරිඇල්ල

WIJ/SR/0089

ආර්.ජී.සචිනි ලංකා වීරකෝන්

WIJ/SR/0090

ආර්.ඩී.සමුද්‍රා චාන්දනී වත්තේගෙදර (මිය)

WIJ/SR/0091

ඒ.ප්‍රභාත් හර්ෂණ රත්නායක

WIJ/SR/0092

ටී.ජී.ඉෂාර මාධව

WIJ/SR/0093

එල්.එන්.තුරුණු නෙත්සර

WIJ/SR/0094

එල්.එන්.තුරුණු නෙත්සර

WIJ/SR/0095

ලියන්සා ජලනි නෙතු මාලසිංහ

WIJ/SR/0096

දෙවින් කුමාර ලේකම්වසම්

WIJ/SR/0097

කේ.ඩබ්.චන්දිමා කළුආරච්චි

WIJ/SR/0098

ශාක්‍ය සංකේත්

WIJ/SR/0099

එල්.සුධාරා දේශානි.

WIJ/SR/00100

ජේ.දෙව්මිණි නවෝද්‍යා

WIJ/SR/00101

ආඒ.එම්.ශලිනි ජයරත්න

WIJ/SR/00102

පසිඳු මියුරංග කපුගම

WIJ/SR/00103

මනුලි ප්‍රනාන්දු

WIJ/SR/00104

ඩබ්.ජී.දිනුක ලක්ෂාන්

WIJ/SR/00105

ඩබ්.කේ.කවිඳු  ලක්ෂාන්

WIJ/SR/00106

ඊ.බී.වී.චතුම් ප්‍රභාෂ්වර

WIJ/SR/00107

අයි.ජී.ජයදි නුවන්දනා

WIJ/SR/00108

ඩබ්.වී.සනිදි සප්නාරා

WIJ/SR/00109

ඒ.එම්.පැතුම් දර්ශන

WIJ/SR/00110

ආර්.එම්.හෂිනි ෂර්මිලා පුණ්‍යවර්ධන

WIJ/SR/00111

ටී.ඒ.ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන

WIJ/SR/00112

ජී.ඩබ්.චමෝද් කෞශල්‍යා විජේරත්න

WIJ/SR/00113

ඩී.ජී.ගනීෂා ප්‍රසංගි

WIJ/SR/00114

ඩී.ජී.ගනීෂා ප්‍රසංගි

WIJ/SR/00115

ජී.කේ.තරැෂි දිව්‍යාංජලී

WIJ/SR/00116

ඒ.ඒ.යූ.සෙව්වන්දි රත්නසිංහ

WIJ/SR/00117

කේ.නිම්මි යශෝධා කරැණානායක

WIJ/SR/00118

ජී.පී.සෙව්වන්දි මධුභාෂිණී ගුරැගේ

WIJ/SR/00119

මහේලි හල්වඩුගොඩ 

WIJ/SR/00120 අමීරා හමීඩ්
WIJ/SR/00121 සලිත්‍ර දිනුක් චානුක පණ්ඩිත
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
දින පොත