පාසල් ක්‍රීඩා පුවත්

ජිමිනාස්ටිකත් පුහුණු කඳවුරක්

2018 ජනවාරි 03 වැනි බදදා - 20  

ජාතික ජිම්නාස්ටික් සංගමය සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ජිම්නාස්ටික් සංගමය සංවිධානය කළ පුහුණු කඳවුරක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විණි. චීනයේ උහාන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ජිමිනාස්ටික් ක්‍රීඩා පශ්චාත් උපාධිය හදාරන මින්චි  මෙනවිය සහ 2013 ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ජිම්නාස්ටික් ශූරතාව දිනූ චීන ජාතික ලින්සර් මෙනෙවිය මෙම පුහුණු කඳවුර පවත්වනු ලැබූහ.

( රත්ගම ගාමිණී මහදුර )