පුවත්

පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම 15 දා

2018 ජනවාරි 11 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 18  

2018 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම ජනවාරි 15දා සිදුකරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියයි.

මෙහි ජාතික උත්සවය ජනවාරි මස 15 වනදා කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ දී පෙ.ව. 8.00 ට පැවැත්වීමට නියමිතය.

සියලුම රජයේ පාසල්වල හා රජයේ ආධාර ලබන/නොලබන පෞද්ගලික පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා විධිමත් ලෙ‍ස පන්ති ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

නිරෝෂා ප්‍රියදර්ශනී

දින පොත