පාසල් ක්‍රීඩා පුවත්

තණබද්දේගම ශ්‍රී ශාසන චන්ද්‍ර මහ විදුහලේ වොලිබෝල් කණ්ඩායමට සමස්ත ලංකා තරග වරම්

2018 පෙබරවාරි 02 වැනි සිකුරාදා - 7  

ඇල්පිටිය අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් ඇල්ල,තණබද්දේගම ශ්‍රී ශාසන චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලයේ  සිසු සිසුවියෝ ක්‍රීඩා ශූරතා රුසක් දිනා ගැනීමට සමත් වූහ. මෙවර  දකුණු පළාත් පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලියේදී විද්‍යාලයීය  18 න් පහළ බාලිකා කණ්ඩායම තෙවැනි ස්ථානය දිනාගෙන සමස්ත ලංකා තරගාවලියට සුදුසුකම් ලබා ඇත. ඩි.එස්.අයි.වොලිබෝල් තරගාවලියේදී 15න් පහළ බාලිකා කණ්ඩායම අනුශුරතාවත්,17න් පහළ බාලිකා කණ්ඩායම දිස්ත්‍රික් ශුරතාවයත්,13 න් පහළ කණ්ඩායම  තෙවැනි  ස්ථානයත් දිනාගෙන තිබේ.
විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා ගුරැවරයකු නොමැති අතර  විද්‍යාලයේ ගණිත ගුරැවරයා වූ ටි. නිහාල් සාන්ත මහතා පුහුණුවීම් කටයුතු සිදුකරයි.  විද්‍යාලයේ විද්‍යා  ගුරැවරයා වූ සාලිය ගමගේ මහතා ඔහුට සහය වෙයි.
සමස්ත ලංකා තරගාවලියට සුදුසුකම් ලබා සිටින 18 න් පහළ වොලිබෝල් කණ්ඩායම විදුහල්පති එන්.ඩබ්ලව්.වී.එස්.නානායක්කාර මහතා (මැද) , ටි.නිහාල් සාන්ත මහතා (වමේ) , සාලිය ගමගේ මහතා (දකුණේ ) සමග ඡායාරෑපයේ වෙති.