පාසල් පුවත්

මලිදූව ශාරිපුත්‍රයේ සිසු පිරිසකට තුරැලතා

2018 පෙබරවාරි 09 වැනි සිකුරාදා - 23  

වස විසෙන් තොරව වගා කටයුතුවල නිරතව සිටින බූස්ස, මලීදූව ශාරිපුත්‍ර මහා විද්‍යාලයේ සිසුන් 27 දෙනෙකුට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් තුරැලතා පදක්කම පිරිනමා ඇත.
එම පදක්කම පැලඳවීමෙන් පසු එම සිසුන් පිරිස විද්‍යාලයීය පරිසර ඒකකය භාර ආචාරිනී අනුරාධා එදිරිසිංහ මහත්මිය සමග ඡායාරෑපයකට පෙනී සිටි අයුරැ ඡායාරෑපයෙහි දැක්වේ.
(රත්ගම ගාමිණී මහදුර)