පාසල් පුවත්

පන්නල්ගම විදුහලේ පළමු ශ්‍රේණියට නවක සිසු සිසුවියෝ එති

2018 පෙබරවාරි 09 වැනි සිකුරාදා - 14  

කලාපයේ පන්නල්ගම විදුහලේ පළමු ශ්‍රේණියට 2018 වර්ෂය  සඳහා නවක සිසු සිසුවියන් ඇතුළත් කරගැනීමේ උත්සවය පසුගියදා පැවැත්වුණි.
පන්නල්ගම මහ විදුහලේ විදුහල්පතිනි නන්දනී පෙරේරා මහත්මියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් සංවර්ධන සමිතිය සහ විදුහලේ ආචාර්ය මණ්ඩලය  මෙම උලෙළ සංවිධානය කළහ. විදුහල්පතිනි නන්දනි පෙරේරා මහත්මිය නවක සිසුවෙක් ඇතුළත් කර ගන්නා ආකාරය සහ මෙවර පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වූ නවක සිසු පිරිස ඡායාරෑපයෙන් දැක්වේ. 
(අම්පාර වසන්ත චන්ද්‍රපාල)


 

දින පොත