පාසල් පුවත්

අස්සැද්දුම සුභාරතී විදුහලේ ශිෂ්‍යත්ව සමතුන් ඇගයේ

2018 අප්‍රේල් 10 වැනි අඟහරුවාදා - 5  

කුලියාපිටිය අස්සැද්දුම සුභාරතී විදුහලේ, මෙවර 5 වැන්නේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් සිසු දැරියන් අගයා ඔවුන් වෙත තිළිණ පිරිනැමීම, විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන ශාලාවේ දී උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්වුණි. 
එම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වූ අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අතින් සිසුවියන් තිළිණ ලබාගත් අයුරැ. විදුහල්පති ගාමිණී රත්නායක මහතා ද ඒ අසල වෙයි.
එම විදුහලේ ශිෂ්‍යත්ව හපනුන් වූ සිසු පිරිසෙන් කොටසක් අනෙක් ඡායාරෑපයෙන් දැක්වේ.
(ඡායා - කුලියාපිටිය චාමර විමලරත්න)