ඡායාරූප ගැලරිය

පුන් වෙසඟේ බෝ සෙවණේ අසිරි විඳින්න - බුදු කරුණා අමා සිසිලේ තෙමෙන්න

2018 අප්‍රේල් 24 වැනි අඟහරුවාදා - 49  

දින පොත