පාසල් පුවත්

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ සනුකට චිත්‍ර ජයක්

2018 මැයි 15 වැනි අඟහරුවාදා - 26  

 Frogs  are Green ජාත්‍යන්තර සංවිධානය ලෝක මිහිකත දිනය සහ ලෝක මැඩියන් සුරුකීමේ දිනය නිමිති කරගෙන   8 වැනි වරටත් පවත්වන ලද Frogs  are Green අන්තර්ජාතික ළමා චිත්‍ර තරගයෙන් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ 2 වැනි ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සනුක බස්නායක වයස අවුරැදු 3 - 6 කාණ්ඩය යටතේ ඇගයීමට ලක්විය. උභය ජීවින් සුරුකීම හා ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳව චිත්‍ර නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරමින් ලෝකයේ රටවල් 30කට වැඩි ගණනක සිසු සිසුවියෝ මෙම තරගාවලියට සහභාගි වූහ. 

දින පොත