පාසල් පුවත්

අඹකඩවර මහා විද්‍යාලයේ පරිසර නියමුවන්ට පදක්කම්

2018 ජුනි 12 වැනි අඟහරුවාදා - 15  

වාරියපොළ අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයට අයත් අඹකඩවර මහා විද්‍යාලයේ පරිසර නියමුවන්ට පදක්කම් පැලඳවීමේ උත්සවය එම විද්‍යාලයේදී  පසුගිය දා පැවැත්වුණි. එම විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ඩබ්. ඒ. සුනිල් විජේසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත විද්‍යාලයේ පරිසර නියමු කණ්ඩායම බාර ආචාරිනී එල්.ආර්.ඩී. ලියනගේ මහත්මිය  මෙම උත්සවය සංවිධානය කළාය. විද්‍යාලයේ පරිසර නියමු කණ්ඩාමේ සිසුන් 25 දෙනෙකුට මෙදින පදක්කම් පැලඳවීම සිදු කෙරැණි. වාරියපොළ අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පරිසර නියමු කොමසාරිස් ඒ.ඒ.අයි. හේමලතා මහත්මිය හා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ පරිසර අධිකාරී එච්. එම්. එන්.  ටී. හේරත් මහතා මෙම අවස්ථාවට එක් වූහ.