පාසල් පුවත්

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් විද්‍යාලයේ පාසල් ශිෂ්‍යභට කඳවුරක්

2018 සැප්තැම්බර් 14 වැනි සිකුරාදා - 4  

කළුතර ශ්‍රී ලංකා පොලිස් විද්‍යාල ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට පාසල් ශිෂ්‍යභට කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඳවුරක් පසුගියදා පැවැත්වුණි. දිවයිනේ පාසල් 25 ක් නියෝජනය කරමින් ශිෂ්‍ය භටයෝ 625 දෙනෙක් මීට සහභාගි වී සිටියහ. එම ශිෂ්‍ය භටයන්ට කළුතර ශ්‍රී ලංකා පොලිස් විද්‍යාලයේ දී ගිනි අවි පුහුණුව ලබාදුන් ආකාරය ඡායාරෑපයෙන් දැක්වේ.
(සුනිල් එස්. තන්ත්‍රිආරච්චි)