පුවත්

ආපදාවට පත් ප්‍රදේශවලපාසල් පැවැත්වීමේ තීරණය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට

2018 ඔක්තෝබර් 09 වැනි අඟහරුවාදා - 6  

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ගංවතුර සහ නායයෑම් තත්ත්වයන්ට මුහුණදී ඇති ප්‍රදේශවල පාසල් පැවැත්වීම හෝ නොපැවැත්වීම පිළිබඳ තීරණය කිරීමේ බලය පළාත් හා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව, අදාළ පාසලේ විදුහල්පතිවරුන්ට ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් තම පාසල පවත්වා ගෙන යාමට නොහැකි තත්ත්වයක් මතුව ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ පළාත් හෝ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් දැනුවත් කර තීරණයකට එළඹීමේ හැකියාවක් පවතින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

නිරෝෂා ප්‍රියදර්ශනී

දින පොත