පුවත්

සංචාරයට සුදුසු හොඳම රටවල් දහයෙන් පළමු තැන ශ්‍රී ලංකාවට

2018 ඔක්තෝබර් 25 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 321  

ලොව ප්‍රකට සංචාරක වෙබ් අඩවියක් වන lonely planet වෙබ් අඩවිය මගින්  2019 වසර සඳහා සංචාරයට සුදුසු හොඳම රටවල් දහය (10) අතරෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට පිරිනැමීම සඳහා තෝරා  ගෙන ඇත. අනෙකුත් ස්ථාන පිළිවෙලින් Germany, Zimbabwe, Panama, Kyrgyzstan, Jordan, Indonesia, Belarus, Sao Tome & Principle සහ Belize යන රටවලට හිමි වී ඇත.

මේ පිළිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු .lonelyplanet  වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැක.
(රජයේ නිල පුවත් සේවය)

1. Sri Lanka

Sri Lanka is decidedly having its moment in the equatorial sun and change is coming swiftly. Already notable to intrepid travellers for its mix of religions and cultures, its timeless temples, its rich and accessible wildlife, its growing surf scene and its people who defy all odds by their welcome and friendliness after decades of civil conflict, this is a country revived. There’s now more than ever for families, adrenaline junkies, eco-tourists, wellness seekers and foodies of all budgets. Even the north and east, including areas previously off limits, difficult to reach or lacking in services, deliver new discoveries.

2. Germany

Germany has long been a powerhouse of innovation and has bestowed upon the world the printing press, the automobile, the aspirin and other milestones of invention. And 100 years ago, a little school in the Thuringian countryside kick-started an aesthetic movement so globally influential that its reverberations are still felt today: the Bauhaus. Join the year-long birthday party of this midwife of modernism that was founded in Weimar in 1919, flourished in Dessau and was quashed by the Nazis in Berlin in 1933. Sparkling new museums are set to open in these three cities along with scores of related events and exhibitions held throughout Germany.

3. Zimbabwe

While it may be known for making the headlines for all the wrong reasons, Zimbabwe has always been a country that travellers on the ground have raved about. Not only is it one of Africa’s safest destinations, it’s one blessed with ultra-friendly locals, Big Five-filled national parks, World Heritage-listed archaeological ruins, forested mountains and, of course, the mighty Victoria Falls. Although the controversial 2018 election may have dampened the unbridled optimism following the end of Robert Mugabe’s time in power, the sense of hope for what the country can become remains strong in Zimbabweans. And as always, a visit here is viewed by locals as a sign of support of them on their journey to a new dawn.

4. Panama

Welcome to the crossroads of the Americas. In Panama, north meets south in a fiesta of tropical biodiversity, celebrated at the world-class BioMuseo. East meets West through expanding world trade, with the world’s biggest cargo ships travelling the recently revamped Panama Canal. Darling Panama packs so many treasures into one small country – from white-sand beaches to tropical rainforests, misty highlands and indigenous culture – it is shocking that it’s somehow still under the radar. In 2019, Panama City pledges to party like never before, marking its 500-year history with one raucous jubilee that you won’t want to miss. ¡Viva Panama!

5. Kyrgyzstan

Kyrgyzstan’s moment on the world tourism stage seems to have come following huge buzz from the 2018 World Nomad Games, Central Asia’s competition dedicated to its traditional (and quirky) regional sports. The time to visit has never been better – more than 2700km of newly marked trekking routes; a countrywide push of community-run tour products; a revamped national highway system cutting transit times immensely; and a simplified e-visa programme for those not on the list of 60+ visa-free countries – but do it now: Kyrgyzstan is quickly becoming an in-the-know favourite for independent travellers seeking unspoilt natural beauty.

6. Jordan

Have a taste for adventure? Here’s a new recipe: find a path 650km long and set aside 36 days (42 with rest stops) to hike it; throw in a mindblowing Rift Valley landscape crumpled with canyons and made green after flash floods; add vistas of the lowest point on Earth (the Dead Sea) and of biblical catastrophe (Sodom); season with wildflowers strewn over crusader castles; combine with a healthy pinch of irrepressible Jordanian optimism and there you have it – the JordanTrail, the country’s latest signature dish. Be ahead of the pack to sample the highs and lows of this epic route.

7. Indonesia

Indonesia is as diverse as its span is long, from new eco-resorts offering orang-utan encounters in Sumatra to the tribal traditions of Papua. More than 17,000 islands make up the medley of cultures, cuisines and religions across the archipelago, offering a kaleidoscope of experience. Earthquakes recently struck some parts of Indonesia, which is located on the volcano-lined Pacific Ring of Fire. The response to these natural disasters is ongoing, but much of this sprawling country remains safe for visitors. Thanks to substantial investment in new air, land and sea connections, plus recent visa-free access for nationals of 169 countries, it has never been easier to explore this tropical country. Go now, before all its secrets are uncovered.

8. Belarus

Long a beacon for those seeking the obscure, Belarus has quietly become cool on the back of relaxed visa requirements, a sneaky-good art and cafe scene, and locals who party like it’s 1999. Minsk is the hub and where you must arrive and depart to take advantage of a new 30-day visa-free regime. In its impeccably restored Old Town, centred around the graceful ratusha (town hall), evening revellers erupt out of bierstubes and fashionable cocktail bars to join raucous summer street parties. Minsk has also become a hub for global events and summits. Next up: the 2019 European Games.

9. São Tomé & Príncipe

Intrepid explorers have always searched out places to boldly go where no one has gone before. This is a rare chance for you to visit a place few other travellers have even heard of. The two-island nation of São Tomé & Príncipe – found floating in the Gulf of Guinea – is now calling. Don't make the mistake of ignoring it. Surreal landscapes climb dramatically to the heavens, tropical waters kiss its empty beaches and jungles consume everything from colonial sugar, cocoa, and coffee plantations to sobering relics of the island’s past role in the slave trade. And whether trekking through the forests, climbing the mountains or snorkelling in the waters offshore, you’ll discover many untold treasures here.

10. Belize

Its Caribbean coast is fringed by the world’s second-largest barrier reef; its interior is riddled with some of the most extensive and accessible cave systems in Central America; and its people are an exotic mix of Maya, Mestizo, Garifuna, Creole, Mennonite and expats. Yet many travellers struggle to place Belize on the map. However, the tide is turning. The government is moving to fully protect its unique marine environment, new eco-resorts are taking advantage of the country’s stunning cayes and jungle hideaways, and travellers are discovering a slice of Central America that’s relatively untouristed, safe and tantalisingly easy to reach. Get here before the inevitable crowds do.

 
දින පොත