පාසල් පුවත්

හංවැල්ල ජුසේවාස් දහම් පාසල් සිසු සිසුවියෝ වාර්ෂික මංගල්‍යයට එක්වෙති

2019 පෙබරවාරි 05 වැනි අඟහරුවාදා - 11  

පහළ හංවැල්ල සුරලොවට වැඩිය දෙව් මවුන්ගේ දෙව්මැදුරේ වාර්ෂික මංගලෝත්සවයේ දී දෙව් මවුන්ගේ ප්‍රතිමාව හංවැල්ල ග්‍රාමය වටා ගමන් කිරීමේ දී හංවැල්ල ජුසේවාස් පිය දහම් පාසලේ සිසු දරැ දැරියෝ ද දහම් පාසල් ආචාර්ය මණ්ඩලය ද එම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.
හංවැල්ල මීසම් පාලක ඇන්ටන් රංජිත් පියතුමන්ගේ මග පෙන්වීම යටතේ මංගලෝත්සවය සංවිධානය කෙරැණි.
(පාදුක්ක විශේෂ නිහාල් වෙත්තසිංහ)

දින පොත