පාසල් පුවත්

කීරන්තිඩිය කනිටු විදුහල් සිත්තම්පාය සිතුවම් දැක්ම දා...

2019 මාර්තු 05 වැනි අඟහරුවාදා - 22  

මතුගම කීරන්තිඩිය කනිටු විදුහල් චිත්‍රකලා සංගමය මගින් ප්‍රථම වරට සංවිධානය කළ සිත්තම්පාය සිතුවම් දැක්ම-2018 පසුගිය දා පාසල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි. විදුහල් පතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උත්සවය පැවති අතර එහිදී සිසු සිසුවියන් රුසකගේ සිතුවම් ප්‍රදර්ශනයට ඉදිරිපත් කර තිබිණි.


(සුමති කුඩලිගම)

දින පොත