පාසල් පුවත්

ඉනාමලුව වීර විජය විමලරත්නයේ සාන්ත ජෝන් කැඩෙට් නිලධාරිහු විසිර යති

2019 අප්‍රේල් 10 වැනි බදදා - 10  

ඉනාමලුව වීර විජය විමලරත්න මහා විද්‍යාලයේ සාන්ත ජෝන් ගිලන් සේවයේ  කැඩෙට් නිලධාරින්ගේ විසිර යෑමේ උත්සවය  එම විද්‍යාලයේදි පසුගියදා පැවැත්වුණි.
සාන්ත ජෝන් ගිලන් සේවයේ මාතලේ දිසා කොමසාරිස් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එම්.බි. ගොඩමුන්නේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම උත්සවය පැවැත්වුණි.


(මාතලේ විශේෂ මහේෂ් කිර්තිරත්න)

දින පොත