පාසල් පුවත්

කිරම ධම්මානන්ද ප්‍රාථමිකයේ ළමා දින සැමරැම් උලෙළක්

2019 මැයි 10 වැනි සිකුරාදා - 4  

කිරම ධම්මානන්ද ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ විදුහල්පති නීල් නාමල් වනිගරත්න මහතාගේ මග පෙන්වීම යටතේ ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසු සිසුවියෝ එක්ව ළමා දින සැමරැම් උලෙළක් පැවැත්වූහ.
එහිදී ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ මවුපියෝ එක්ව නර්තනයේ සහ රංගනයේ යෙදුණු අතර එහි අවස්ථා කිහිපයක් ඡායාරෑපවලින් දැක්වෙයි.


(කිරම - ඩබ්.ඒ.නෙල්කා)

දින පොත