පාසල් පුවත්

කටුවන ජාතික පාසලේ ළමා දින සැමරැම් උලෙළ දා...

2019 මැයි 10 වැනි සිකුරාදා - 5  

කටුවන ජාතික පාසලේ ළමාදින සැමරැම් උලෙළ කටුවන පොලිස් ස්ථානාධිපති සුදත් දම්සිංහ මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් පසුගියදා පැවැත්වුණි.
විදුහල්පති වී.කරැණාතිලක මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ආචාර්ය මණ්ඩලය හා දරැවෝ හා මෙම උලෙළ සංවිධානය කළහ. 


(කිරම - ඩබ්.ඒ.නෙල්කා)

දින පොත