පාසල් පුවත්

බූස්ස මහ විදුහලේ ශිෂ්‍යනායක නායිකාවෝ නිල ලාංඡන පලඳිති

2019 මැයි 10 වැනි සිකුරාදා - 5  

බූස්ස මහා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයනට නිල ලාංඡන පැලඳවීමේ උත්සවය එම විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත්වුණි. නිල ලාංඡන පැලඳවීමෙන් අනතුරැව ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලය විදුහල්පතිනි කේ. බී.එස්.එස්. ද සිල්වා මහත්මිය ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලය සමග ඡායාරෑපයකට පෙනී සිටි අයුරැ.


(රත්ගම ගාමිණී මහදුර)

දින පොත