පුවත්

උදම් රළින් විදුලිය නිපදවන්න යයි

2017 පෙබරවාරි 07 වැනි අඟහරුවාදා - 236  

ශ්‍රි ලංකාවේ විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට නව පිටුවක් පෙරළමින් උදම් රළ (මුහුදු රළ) උපයෝගී කර ගනිමින් ජල විදුලි බලය නිපදවීම සම්බන්ධව පුර්ණ සහය ලබා දීමට පින්ලන්තය සූදානම් වී සිටිනවා.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරන බවයි ශ්‍රි ලංකාවේ පින්ලන්ත තානාපති RAULI SUIKKANEN ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ. “ අප රට වටේම මුහුද තිබෙනවා. ඒ නිසා කිසිදු බාධාවකින් තොරව මුහුදු රළ ආශ්‍ර‍යෙන් විදුලිය ජනනය කළ හැකිය. ඒ වගේම ඒ ජනනය කළහැකි විදුලිය පිළිබද කළින් පුරෝකථනය කළ හැකිය.

ඒ නිසා නවීන තාක්ෂණය ඔස්සේ අවම වියදමකිත් මේ ව්‍යාපෘතිය දියත් කළ හැකියි. එවිට නියං කාලවලදී ඇතිවන අර්බුධ වලට කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව මුහුණ දීමට අවකාශ තිබෙනවා” විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

unnamed (3)(24)

දින පොත