ඡායාරූප ගැලරිය

ථුපාරාමය

2017 පෙබරවාරි 15 වැනි බදදා - 44  

Thuparamaya