ඡායාරූප ගැලරිය

ථුපාරාමය

2017 පෙබරවාරි 15 වැනි බදදා - 53  

Thuparamaya