ඡායාරූප ගැලරිය

ථුපාරාමය

2017 පෙබරවාරි 15 වැනි බදදා - 42  

Thuparamaya