අලුත් පොත්

34 වැනි කුරුණෑගල බාලදක්ෂිකා කඳවුර - 2017

2017 මාර්තු 03 වැනි සිකුරාදා - 49  

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් වයඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂිකාවන් 37 දෙනෙකු සඳහා සංවිධානය කල බාලදක්ෂිකා කඳවුරක් පසුගිය 2017/02/23 සිට 26 දක්වා විද්‍යාල භූමියේදී පැවැත් විය. බාලදක්ෂිකා සමූහ නායිකා KCSTK සතරසිංහ මහත්මියගේ සංවිධානයෙන් පැවති මෙම කඳවුරේදී වනවාසී ක්‍රමයට ආහාර පිසීම, කුරුල්ලන්, තරු නිරීක්ෂණය, මාලිමා භාවිතය, ගවේෂණ, කඳවුරු කරණය ආදී එළිමහන් පුහුණු කටයුතු රැසක් පවත්වනු ලැබිණ. විදුහල්පති HM ආරියදාස මහතාගේ අධීක්ෂණයෙන් හා කදවුරු පාලිකා TMM මල්හාරි තෙන්නකෝන් මෙන, ආහාර පාලිකා ශාමලී උදය කුමාරි, කඳවුරු හෙදිය කාවින්දි උදය කුමාරි ගේ සහයෝගීත්වයෙන් කඳවුර සාර්ථකව නිමා විය. Pic and News: Mudith Madusanka Kurunegala District Reporter Scouting Magazine

GG (1) GG (2) GG (3) GG (4) GG (5) GG (6) GG (7) GG (8) GG (9) GG (10) GG (11) GG (12) GG (13) GG (14) GG (15) GG (16) GG (17) GG (18) GG (19) GG (20) GG (21) GG (22) GG (23) GG (24) GG (25) GG (26) GG (27) GG (28) GG (29) GG (30) GG (31) GG (32) GG (33) GG (34) GG (35) GG (36) GG (37) GG (38) GG (39) GG (40) GG (41) GG (42) GG (43) GG (44) GG (45) GG (46) GG (47) GG (48) GG (49) GG (50)