පාසල් පුවත්

මහනුවර උසස් බාලිකාවෙන් වෙසක් සුබපැතුම් පත්

2017 මැයි 09 වැනි අඟහරුවාදා - 78  

 

මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ බෙෘද්ධ සංගමයේ වාර්ෂික වැඩ සැලැස්ම යටතේ විදුහලේ දරුවන් අතර වෙසක් සුබ පැතුම් පත් තරගයක් සංවිධානය කළ අතර ජයග්‍රාහි නිර්මාණ මුද්‍රණය කොට සහන මිලට අලෙවි කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

එහි මුල් පිටපත් විදුහල්පතිනි එම්. අබේගුණසේකර මහත්මියට පිරිනැමූ අවස්ථාව මෙහි දැක්වේ. බෙද්ධ සංගමයේ අනුශාසක නයනා අදිකාරි මහත්මිය ඇතු  සංගමයේ සාමාජිකාවෝ මෙම අවස්ථාවට එක් වූ අතර  එහි අවස්ථා කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ.

( ඇන්ටන් විජේරත්න විසිනි )

20170427_132248 20170427_132834 20170427_132958