පාසල් පුවත්

බියගම මැදි විදුහලින් වෙසක් පත්

2017 මැයි 09 වැනි අඟහරුවාදා - 77  

බියගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ   වාර්ෂික වැඩ සැලැස්ම යටතේ විදුහලේ දරුවන් අතර වෙසක් සුබ පැතුම් පත් නිර්මාණය කර තිබේ. මනුජකල්හාර - 13 කලා අංශය සෂිනිප‍්‍රබෝධ්‍යා,  හිමන්ත කවිශාන්, සස්මිත මහේෂ්,  තරුෂිදිල්හාරා, ශගෂගඍග හිරුෂිපියුමිකා, සිසු සිසුවියන් විසින් වෙසක් සුබ පැතුම්පත් නිර්මාණය කර තිබේ.

we 2 we 3 we 5 we we4 we6