බිලිදු

බියගම පෙරපාසල් ගුරුවරියන්ට උපහාර සම්මාන

views : 54
December 20, 2017 08:08 pm

බියගම පෙර පාසල් ගුරු සංසදය සංවිධානය කළ ගුරු උපාහාර හා ඇගයීම් සම්මාන


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - නිකවැරටිය

views : 65
May 30, 2017 05:30 pm

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - කොළඹ

views : 33
May 23, 2017 12:07 pm

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - තංගල්ල

views : 30
May 23, 2017 11:44 am

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - අම්පාර

views : 35
May 23, 2017 02:31 am

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - නිට්ටඹුව

views : 32
May 23, 2017 01:09 am

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බ