ගම් වැවේ දිය නාන ළමයි

2021 මාර්තු මස 05 පෙ.ව. 10:18 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

ජනිදු කාවින්ද
09 වැනි ශ්‍රේණිය,
කූ/වයඹ රාජකීය විද්‍යාලය,
කුරැණෑගල.

දින පොත