ස්ථාන

කරගහගෙදර  අම්බලම

views : 31
January 09, 2017 12:39 pm

  මෙම අම්බලම ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ නාරම්මල නගරයට ආසන්නව පිහි
මී මුරේ-දුම්බර කඳු

views : 142
October 12, 2016 01:38 pm

දුම්බර කඳු-මී මුරේ ඡායාරූප-අනුෂ නානායක්කාර


ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය

views : 160
October 12, 2016 11:31 am

ඡායාරූප-ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය   ග්‍රහලෝකාගාරය පි


කෝනේෂ්වරම් කෝවිල

views : 29
October 11, 2016 04:08 pm


ගාලු කොටුව

views : 40
October 11, 2016 02:15 pm


ත්‍රිත්ව දෙව් මැදුර

views : 163
October 04, 2016 12:21 pm

ත්‍රිත්ව විදුහල මහනුවර නගරයේ ඇති ප්‍රධානම විද්‍යාලයකි. එහි දෙව්