වෑඩ මුලුව

පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - නිකවැරටිය

views : 26
May 30, 2017 05:30 pm

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


සුරැකිව අකුරට - ඇඹිලිපිටිය වැඩමුළුවදා...

views : 6
May 24, 2017 01:08 am

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ පූර්ණ සංවිධානයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීස


සුරැකිව අකුරට - මහනුවර වැඩමුළුවදා...

views : 13
May 23, 2017 03:06 pm

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ පූර්ණ සංවිධානයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීස


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - කොළඹ

views : 6
May 23, 2017 12:07 pm

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - තංගල්ල

views : 2
May 23, 2017 11:44 am

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - අම්පාර

views : 5
May 23, 2017 02:31 am

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - නිට්ටඹුව

views : 4
May 23, 2017 01:09 am

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බ


විජයට හොඳම ජන කතා ලියා තෑගි දිනු අය අගැයූ දා...

views : 60
March 01, 2017 05:31 pm

විජය ළමා පුවත්පත සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සමග 2016 අගෝස්තු


මාර්ග ආරක්ෂාව වැඩමුළුවදා...

views : 15
January 16, 2017 03:48 pm

ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව විජය ළමා පුවත්පත, ශ්‍රි ලංකා පොලිසිය සහ පී


බස්නාහිර පළාත් කලා උළෙල හා අාධුනික ලේඛක සම්මාන ප්‍රදානය

views : 110
December 17, 2016 09:54 pm

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන