වෑඩ මුලුව

අරුණැල්ලක ප්‍රශ්වර නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුවදා...

views : 25
July 16, 2018 01:02 pm

මහ නගර සහ බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ පාඨලි චමික රණවක මහත


හොරණ ශ්‍රීපාලියේ මාධ්‍ය අධ්‍යයන වැඩමුළුවදා...

views : 168
October 20, 2017 05:29 pm

කොළම විශ්ව විද්‍යාලයේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපයේ මාධ්‍ය අධ්‍යයන අංශය ව


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - කන්තලේ

views : 39
October 06, 2017 10:09 pm

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


පුංචි අපේ සතුටු දිනේ - ළමා සංවර්ධන වැඩමුළුව

views : 40
September 13, 2017 05:42 pm

විජය ළමා පුවත්පත, ටීවි දිදුල රූපවාහිනිය ඒකාබද්ධව, උපුල් මාමා ළමා නා


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩමුළුව - වරකාපොල

views : 22
August 22, 2017 03:58 am

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පූර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පෙර පාසල් සඟරාව


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - නාවලපිටිය

views : 24
August 01, 2017 05:15 pm

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


මහනුවර දිස්ත්‍රික් අන්තර් පාසල් මාධ්‍ය අධ්‍යාපන සිසු සිසුවියන්ට ලංකාදීපයෙන් පුහුණුවක්

views : 43
July 24, 2017 03:29 pm

මහනුවර දිස්ත්‍රික් අන්තර් පාසල් මාධ්‍ය අධ්‍යාපන ශිෂ්‍ය සංගමයේ


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - නිකවැරටිය

views : 60
May 30, 2017 05:30 pm

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


සුරැකිව අකුරට - ඇඹිලිපිටිය වැඩමුළුවදා...

views : 16
May 24, 2017 01:08 am

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ පූර්ණ සංවිධානයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීස


සුරැකිව අකුරට - මහනුවර වැඩමුළුවදා...

views : 21
May 23, 2017 03:06 pm

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ පූර්ණ සංවිධානයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීස