වෑඩ මුලුව

පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩමුළුව - වරකාපොල

views : 3
August 22, 2017 03:58 am

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පූර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පෙර පාසල් සඟරාව


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - නාවලපිටිය

views : 6
August 01, 2017 05:15 pm

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


මහනුවර දිස්ත්‍රික් අන්තර් පාසල් මාධ්‍ය අධ්‍යාපන සිසු සිසුවියන්ට ලංකාදීපයෙන් පුහුණුවක්

views : 26
July 24, 2017 03:29 pm

මහනුවර දිස්ත්‍රික් අන්තර් පාසල් මාධ්‍ය අධ්‍යාපන ශිෂ්‍ය සංගමයේ


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - නිකවැරටිය

views : 33
May 30, 2017 05:30 pm

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


සුරැකිව අකුරට - ඇඹිලිපිටිය වැඩමුළුවදා...

views : 7
May 24, 2017 01:08 am

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ පූර්ණ සංවිධානයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීස


සුරැකිව අකුරට - මහනුවර වැඩමුළුවදා...

views : 14
May 23, 2017 03:06 pm

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ පූර්ණ සංවිධානයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීස


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - කොළඹ

views : 11
May 23, 2017 12:07 pm

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - තංගල්ල

views : 8
May 23, 2017 11:44 am

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - අම්පාර

views : 8
May 23, 2017 02:31 am

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බිලිදු පුවත්පතේ සහයෝ


පීපල්ස් ලීසිං - බිලිදු පෙර පාසල් ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන - නිට්ටඹුව

views : 9
May 23, 2017 01:09 am

පීපල්ස් ලීසිං ආයතනයේ පුර්ණ දායකත්වයෙන්  - බ