මල්

වයඹ පළාත් පුෂ්පය ‘ඇට්ටේරියා‘ නියඟයෙන් පසු පැමිණි වැස්සට පුෂ්පිත වෙයි                   

views : 882
September 12, 2017 12:04 pm

වයඹ පළාතේ පුෂ්පය ලෙස නම් කර ඇති ඇට්ටේරියා මල මේ දිනවල අලංකාර ලෙස  


කඩුපුල් මල්

views : 254
July 19, 2016 01:17 am

 


බිනර මල්

views : 772
July 11, 2016 12:22 pm


මානෙල් මල්

views : 390
June 27, 2016 03:27 pm


මහරත්මල

views : 271
June 27, 2016 03:11 pm


දින පොත