අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

2023 ජුනි මස 10 ප.ව. 05:31 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

 ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා ළමුන් ඇතුළත් කිරීම‍ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ලිපි නිකුත් කරනු  නොලබන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.  අයදුම්කරුවන් අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් අදාල පාසලට යොමු කළ යුතු බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියි.

දින පොත