ගුරු මාරු ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

2023 මාර්තු මස 30 ප.ව. 02:34 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

2022 වර්ෂයේ පැවැති තත්වය මත අනුයුක්ත කරන ලද ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් සඳහා ගුරු මාරු මණ්ඩලය මඟින් ලබා දෙන ස්ථාන මාරු ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, මාර්තු මස 24න් පසු අනුයුක්ත තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම සිදු නොකරන බව දැනුම් දෙනු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

 තව ද, මාර්තු 24 දින දක්වා ගුරුවරුන් අනුයුක්ත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ උපදෙස් විධිමත් ලිපියක් මගින් පළාත් හා කලාප අධ්‍යක්ෂවරුන් දැනුම්වත් කිරීම සිදු කරන බවද අමාත්‍යාශය වැඩිදුරටත් පවසයි.

දින පොත