හොරණ ශ්‍රීපාලියේ මාධ්‍ය අධ්‍යයන වැඩමුළුවදා...

2022 දෙසැම්බර් මස 01 ප.ව. 07:34 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

කොළම විශ්ව විද්‍යාලයේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපයේ මාධ්‍ය අධ්‍යයන අංශය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරණු ලබන උසස් පෙළ සිසු සිසුවියන් සඳහා සංවිධානය කරන මාධ්‍ය අධ්‍යාපන වැඩමුළුව අද (20)දා හොරණ විශ්ව විද්‍යාලයේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ දී පැවැත්විණ. 

ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපාධිපති මහාචාර්ය රංජිත් හෙට්ටිආරච්චි, ජනමාධ්‍ය අංශාධිපති ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී රංජන්, අධ්‍යාපඥ බන්දුල පී දයාරත්න මහත්වරුන් සහ කථාකාචාරිනි ප්‍රදීපා දිසානායක යන මහත්මිය සහභාගී වූහ. හොරණ අධ්‍යාපන කලාපයේ හොරණ රාජකීය විද්‍යාලය, ශ්‍රීපාලි මහා විද්‍යාලය, දොන් පේදික් විද්‍යාලයවල සින්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන විෂය හදාරණු ලබන සිසු සිසුවියන් සහභාගී වුහ. විජය ළමා පුවත්පත මේ සඳහා මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දුනි.

ඡායාරූප- රුෂිරු තරංග

[caption id="attachment_14988" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14986" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14984" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14982" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14979" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14976" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14974" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14972" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14970" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14966" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14968" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14964" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14962" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14960" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14958" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14956" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14952" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14948" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14946" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14941" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14943" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14939" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14937" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14935" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14932" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14934" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14928" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14926" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14924" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14920" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14915" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14910" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14914" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14908" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14905" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption] [caption id="attachment_14903" align="alignleft" width="640"]????????????????????????????????????[/caption]

දින පොත