competition_winners_name

CITES අන්තර් ජාතික සම්මුතිය වෙනුවෙන් පවත්වන සොබාදම් මව උදෙසා චිත්‍ර තරගයේ ජයග්‍රහකයෝ

2019 පෙබරවාරි 12 වැනි අඟහරුවාදා - 92  

2019 මැයි සහ ජුනි මාසයෙන්හි පැවැත්වීමට නියමිත තර්ජනයට ලක්වී ඇති වන සතුන් හා ශාක විශේෂවල අන්තර් ජාතික වෙළ හෙළදාම (CITES) පිළිබඳ (සයිටීස් සම්මුතිය) සම්මුතියේ අදාල පාර්ශවකරුවන්ගේ 18 වන සමුළුවට (CoP 18) සුදානමක් වශයෙන් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍යා හා පාරිසරික අධ්‍යන අංශය විජය ළමා පුවත්පතේ සහයෝගයෙන් මෙහෙවනු ලැබු පාසල් සිසු සිසුවියන්ට විවෘත සිතුවම් තරග සඳහා ඉදිරිපත් කළ සිතුවම්වල ජයග්‍රාහී සිතුවම් තේරීම පසුගියදා දින කිහිපය තුළ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍යා දෙපර්තමේන්තුවේ දී මහාචාර්ය සරත් කොටම මහතාගේ අධික්ෂණයෙන් හා උපදේශකත්වයෙන් ප්‍රවීන සිතුවම් ශිල්පීන් හා පරිසරවේදීන් විසින් සිදු කරනු ලැබීය. ජයග්‍රාහි සිතුවම් ඇදි සිත්තරුන්ගේ නාම ලේඛනය පහතින් දැක්වේ. ජයග්‍රහකියන් ත්‍යාග ප්‍රදානය මාර්තු මස 02 වැනදා පෙරවරු 9.00 ට කොළම 7 හෝටර් පෙදෙසේ සෞක්නදර්ය විශ්ව විද්‍යාලයීය ජේ. ඩි.ඒ පෙරේරා කලා ගාරයේදී සිදු කරේ.

යග්‍රහකයින්ට කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම් දෙනු ඇත.

1-5 ශ්‍රේණි

ජෛව විවිධත්වයට ඇති තර්ජන

1 වන ස්ථානය

C Cප්‍රහන්සි රණසිංහ

සූරියවැව ජාතික පාසැල, සූරියවැව

1 වන ස්ථානය

ඉෂෙලි N රනවක

මියුසියස් විද්‍යාලය, කොළඹ 07

2 වන ස්ථානය

A M W W R තසන්යා වටකැටිය

ශ්‍රී බෝධි ප්‍රාථමික විදුහල, ගම්පහ

2 වන ස්ථානය

හිරුකිබාලපටබැඳි

සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය, ගාල්ල

3 වන ස්ථානය

M L දේවින්දි ජයසුන්දර

කරන්දෙණිය ප්‍රාථමික විදුහල, කරන්දෙණිය

3 වන ස්ථානය

D M S සිතුමිලා සේනාරත්න

මිල්ලත්තැව මහා විද්‍යාලය, ගිරාඳුරුකෝට්ටේ

විශේෂ ඇගයීම්

N H W සදෙව් නිම්සර

ථෙරපුත්තප්‍රාථමික විදුහල, අම්බලන්තොට

විශේෂඇගයීම්

S විභවිත්ජයවර්ධන

පී ද එස් කුලරත්න විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ

විශේෂඇගයීම්

S දිසරාබෙලගමගේ

උඩුගම්පොල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය, උඩුගම්පොල

විශේෂඇගයීම්

M A චෙනුල්අක්මිත

මාකඳුර ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල

විශේෂඇගයීම්

A D J Jබෝනුක

නාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ 10

විශේෂඇගයීම්

අනුල්යා A වාරියපොල

මියුසියස් විද්‍යාලය, කොළඹ 07

විශේෂඇගයීම්

I K සවෙන්දුල්නක

සුමේධ විද්‍යාලය , ගම්පහ

විශේෂඇගයීම්

M Mගගනිහසනිකා

කඹුරුපිටිය මහා විද්‍යාලය, කඹුරුපිටිය

විශේෂඇගයීම්

R රන්සරාඇන්තනි

ධර්මාශෝක විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ

භූ සම්පත් සංරක්ෂණය සහ තිරසාර භාවිතය

1 වන ස්ථානය

R D සිලුන ගීතාංජන

බටුවත්තප්‍රාථමික විදුහල, රාගම

2 වන ස්ථානය

G විවන්තිමුණසිංහ

මියුසියස් විද්‍යාලය, කොළඹ 07

3 වන ස්ථානය

K M සස්මිනි නෙත්පහනි

ධර්මාලෝක මහා විද්‍යාලය, පැල්මඩුල්ලෙ

විශේෂ ඇගයීම්

W දුලිශි දිල්සරා

ධර්මාලෝකමහා විද්‍යාලය, පැල්මඩුල්ල

විශේෂඇගයීම්

M A චෙනුල්අක්මිත

මාකඳුර ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල

විශේෂඇගයීම්

W M V මියුරන්ද වීරසිංහ

සිරි පියරතන කනිෂ්ට විදුහල, පාදුෙ

ජල සම්පත් සංරක්ෂණය සහ තිරසාර භාවිතය

1 වන ස්ථානය

R M D චිතාරා

සිද්ධාර්ථප්‍රථමික විදුහල, මහියංගනය

2 වන ස්ථානය

R P D දම්සිනි ධනවර්ධන

ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය, රත්නපුර

3 වන ස්ථානය

K සඳෙව්මාරත්නවීර

ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය, රත්නපු‍ෙ

විශේෂ ඇගයීම්

R T දිහංස නෙත්මිර

ධර්මාශෝකවිද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ

විශේෂඇගයීම්

D M සෙත්ලිනි සෙමින්දී

සිද්ධාර්ථ ප්‍රථමික විදුහල, මහියංගනය

විශේෂඇගයීම්

R M N චනුලි රත්නායක

මියුසියස් විද්‍යාලය, කොළඹ 07

 6-9 ශ්‍රේණි

ජෛව විවිධත්වයට ඇති තර්ජන

1 වන ස්ථානය

J.K.N. රශ්මිකා ජයවර්ධන

ෆර්ගසන්උසස් විද්‍යාලය, රත්නපුර

2 වන ස්ථානය

වෙනුකි D ජයසිංහ

විසාකා විද්‍යාලය, කොළඹ 05

3 වන ස්ථානය

R M ජයමිණිවිදර්ශී

මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල

විශේෂ ඇගයීම්

ෂෙනාලි K මෙන්ඩිස්

මියුසියස්විද්‍යාලය, කොළඹ 07

විශේෂඇගයීම්

M D ඉසුරු L කරුණාරත්න

ශ්‍රී නිශ්ශංක ජාතික පාසැල, ඉඳුල්ගොඩකන්ද

විශේෂඇගයීම්

E.M.U. කනිෂ්ක M. B. ඒකනායක

මලියදේව විද්‍යාලය, කුරුණෑගල

විශේෂඇගයීම්

A. R. අහමඩ් ශාzසීන්

ශා. සර්වේශස් විද්‍යාලය, මාතර

විශේෂඇගයීම්

P.G. රශ්මිමධුෂානි

කොටිගල්හෙල, කනිෂ්ට විදුහල,මොණරාගල

භූ සම්පත් සංරක්ෂණය සහ තිරසාර භාවිතය

1 වන ස්ථානය

M.M. දෙනෙති නිම්සරා

මහාමායා බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මාතර

2 වන ස්ථානය

D.H. රශ්මිනි K නන්දසිරි

සුමනා බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුර

3 වන ස්ථානය

S.J. තනුරි A සිරිවර්ධන

මහා මහා බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවරෙ

විශේෂ ඇගයීම්

R. D. U. රුසිර ප්‍රියදේව

ශා.බර්නඩේත් මහා විදුහල, පොල්ගහවෙල

විශේෂඇගයීම්

I බුද්ධිෂාසස්මිනි

ජල සම්පත් සංරක්ෂණය සහ තිරසාර භාවිතය

1 වන ස්ථානය

හසලි   D S  සිරිවර්ධන

මියුසියස්විද්‍යාලය, කොළඹ 07

2 වන ස්ථානය

S. ගීවන්ති A කුමාරි

ශ්‍රී නිශ්ශංක ජාතික පාසැල, ඉඳුල්ගොඩකන්ද

3 වන ස්ථානය

W.A.D ගිහාරා H සිරිවර්ධන

ශ්‍රී නිශ්ශංක ජාතික පාසැල, ඉඳුල්ගොඩකන්‍ෙ

විශේෂ ඇගයීම්

P.A. සේතුම්දී උමන්දා

ශ්‍රීදේවානන්ද විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ

10-13 ශ්‍රේණි

ජෛව විවිධත්වයට ඇති තර්ජන

1 වන ස්ථානය

ඉසුරු K ඇහැලආරච්චිගේ

ශා.සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය, මහනුවර

2 වන ස්ථානය

B.D. B. හසන්ත

සෙනරත් පරණවිතාන ජාතික පාසැල, උඩුගම්පොල

3 වන ස්ථානය

K. A D ජනක I කනහැරආරච්චි

ශා. සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය, මහනුවර

විශේෂ ඇගයීම්

M පියුමල් කුමාරසිංහ

මාරිස්ස්ටේල්ලා විද්‍යාලය, මීගමුව

විශේෂඇගයීම්

උපාධ්‍යානිර්මානි නුවරපක්ෂ

ජනාධිපති විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ

විශේෂඇගයීම්

ඉසුරින්දීසුලක්ෂනා රත්නවීර

දෙබරවැව ජාතික පාසැල, තිස්සමහාරාම

විශේෂඇගයීම්

ප්‍රමෝද්‍යබානුක විමලවීර

ශා. සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය, මහනුවරෙ

භූ සම්පත් සංරක්ෂණය සහ තිරසාර භාවිතය

1 වන ස්ථානය

H.W.  යශෝදරා කෞශල්යා

පනාවලවිද්‍යාලය, අටකලන්පන්න

2 වන ස්ථානය

B. P. G. නිමේෂා සඳරුවනි

බඹරන්ද සද්ධර්මරාජ මහා විද්‍යාලය, මාතර

3 වන ස්ථානය

G P H  චමෝදා සන්දීපනී

ඇඹිලිපිටිය උඩවලව මහා විද්‍යෙ

විශේෂ ඇගයීම්

K G  තිලිනි P චන්ද්‍රසිරි

රාජකීයවිද්‍යාලය, රත්නපු‍ෙ

ජල සම්පත් සංරක්ෂණය සහ තිරසාර භාවිතය

1 වන ස්ථානය

H L තිලිනි මධුෂිකා

තක්ෂිලාමධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

2 වන ස්ථානය

D දෙව්මිඉඳුවරී ඩයස්

මහියංගනය ජාතික පාසැල, මහියංගනය

3 වන ස්ථානය

M K ඉෂාරාමල්වත්ත

සීවලී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, රත්නපු

විශේෂ ඇගයීම්

S H සඳලි සත්සරණී

යටගලමහා විද්‍යාලය, යටගල

 

සැබැඳි පුවත -

 

දින පොත
  • යුනෙස්කෝ මිට්සුබිෂි ආසියානු ළමුන්ගේ චිත්‍ර උත්සවය (Enikki Festa) – 2019 – 2020 අවසන් දිනය - 2019 සැප්තැම්බර් මස 30 දා            මිට්සුබිෂි ආසියානු ළමුන්ගේ චිත්‍ර උත්සවය (Enikki Festa) – 2019 – 2020 ආසියානු ළමුන් නිර්මාණය කරන දින පොත් තුළින් ජාත්‍යන්තර අවබෝධය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණු පෙරදැරි කරගෙන ආසියානු ළමුන්ගේ චිත්‍ර උත්සවය මෙවර ද ජපානයේ යුනෙස්කෝ සංගම් සඳහා වූ ජාතික ෆෙඩරේෂනය (NFUAJ), ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ යුනෙස්කෝ සමාජ සංගම් සඳහා වූ ෆෙඩරේෂනය, මිටිසුබිෂි පොදු කටයුතු කමිටුව සමග එක්ව සංවිධානය කිරීමට තීරණය කර ඇත Read more...
  • PLC හරිත සිතුවම් පොස්ටර් චිත්‍ර තරගය -2019 පීපල්ස් ලීසිං ෆිනෑන්සල් සමාගම, විජය පුවත්පතේ සහ ජෛව විවිධත්ව සංගමයේ සහයෝගයෙන් පවත්වනු ලබන හරිත සිතුවම් 2019 පොස්ටර් චිත්‍ර තරගය සඳහා චිත්‍ර නිර්මාණ මේ දිනවල දී භාර ගනු ලැබේ Read more...
  • හස්ත කර්මාන්ත තරඟය 2019               සමස්ත ලංකා පාසල් හස්ත කර්මාන්ත තරගය හා ප්‍රදර්ශනය ශ්‍රී ලංකාවේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරැමයෙහි වැදගත් ස්ථානයක් උසුලන හස්ත කර්මාන්ත හා පාරම්පරික ශිල්ප කලා නිර්මාණ ක්ෂේත්‍ර හා සබැඳි දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා අනාගතය සඳහා දායාද කරමින් දේශීයත්වය අගයන ශිෂ්ට සම්පන්න සංස්කෘතික පරිසරයක් තුළ නව අනාගත අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා සිසු දරැ පරපුර සූදානම් කරවීමටත්, ඔවුන්ගේ නිර්මාණාත්මක කෞෂල්‍යය ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් ජාතික ශිල්ප සභාව ඒකාබද්ධව සමස්ත ලංකා පාසල් හස්ත කර්මාන්ත තරගය හා ප්‍රදර්ශනය වාර්ෂිකව පවත්වනු ලැබේ Read more...
  • විදුලි අනතුරු වළකිමු සුමිතුරු සැමරුම් දින හා ත්‍යාග ප්‍රදානයදා... මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව විසින් විදුලි ආරක්ෂක දිනය වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන විදුලි අනතුරුවලින් වලකිමු සමරුම් දින උළෙල හා  විජය ළමා පුවත්පත එක්ව සංවිධානය කළ ‘‘විදුලි අනතුරුවලින් වලකිමු 2018’’ තරගයේ සමස්ත ලංකා පොස්ටර් චිත්‍ර, විඩියෝ සහ රචනා තරගවල ත්‍යාග හා සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානය  (08) දා කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ලෝටස් ශාලාවේ දී මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ සාලිය මැතිව්, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි Read more...
  • ළමා නිර්මාණ කියවන්න Read more...