පුවත්

සුදු ගෝන පැටවෙක් හමුවෙයි

2019 මාර්තු 04 වැනි සඳුදා - 77  

දුර්ලභ සුදු ගෝන පැටවෙක් සෝමාවතිය වනේද්‍යානය ආශ්‍රිතව හමුව තිබේ. ඇල්ල - කන්තලේ මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 9 කණුව ආශ්‍රිතව මෙම සුදු ‍ ගෝන පැටවා හමුව තිබෙන බව කන්තලේ වල අලි කළමණාකරණ ඒකකය පවසයි.

දින පොත