පාසල් පුවත්

වීරපුරන්අප්පු විදුහලට ලෝකඩ පදක්කම් තුනක්

2019 මාර්තු 05 වැනි අඟහරුවාදා - 20  

21 වැනි සමස්ත ලංකා පාසල් ආධුනික ජූඩෝ තරගාවලිය ගම්පොළ ද. මු. ජයරත්න ශාලාවේදී පසුගියදා පැවැත්වුණි. එහිදී මොරටුව වීරපුරන්අප්පු විදුහලට ලෝකඩ පදක්කම් තුනක් හිමිවිය. 
මෙහිදී 35කි.ග්‍රෑ. ලෝකඩ පදක්කම බී. එච්. අරිඳු සමීර, 30කි.ග්‍රෑ. ලෝකඩ පදක්කම එම්. ඒ.  මිථිල දර්ශන ද, 44කි.ග්‍රෑ. ලෝකඩ පදක්කම පී. බී. කාවින් නිසංසලා ද දිනාගත්හ. 
ඡායාරෑප වමේ සිට: විදුහල්පති එස්.ඩී.එස්. මෙන්ඩිස් මහතා, බී.එච්.අරිඳු සමීර, එම්. ඒ. මිථිල දර්ශන, පී.බී. කාවින්දි නිසංසලා ක්‍රීඩා පුහුණුකරැ ඩබ්. ඩබ්. දිනේෂ් ප්‍රසංග මෙන්ඩිස්. 


(කේ. ඉන්ද්‍රජිත් පීරිස්)

දින පොත