පුවත්

GIT නියාමන පරීක්ෂණය ඇරඹේ

2019 මාර්තු 11 වැනි සඳුදා - 15  

සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගය (GIT) - 2018 නියාමන පරීක්ෂණය මෙවර ප්‍රථම වරට මාර්ගගත පරීක්ෂණයක් ලෙස පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා ඇත. එම විභාගය අද (11දා) සිට 18දා දක්වා දිවයින පුරා පිහිටි විභාග මධ්‍යස්ථාන 655කදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

නිරෝෂා ප්‍රියදර්ශනී

 

දින පොත