පුවත්

ඇඳිරි නීතිය නිසා වයඹ පාසල් වහලා

2019 මැයි 14 වැනි අඟහරුවාදා - 19  

වයඹ  පළාතට  පනවා ඇති  ඇඳිරිනීතිය  නිසා අද (14) එම පළාතේ සියලු පාසල් වසා දමා තිබේ. ඊයේ  (13)  වයඹ පළාතේ  ප්‍රදේශ කිහිපයක ඇති වූ  කලබලකාරී තත්ත්වය වැඩිවීමත් සමග ප්‍රදේශ කිහිපයකට පමණක් පනවා තිබූ ඇඳිරිනීතිය වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි නැවත දැනුම් දෙනතුරු මුළු වයඹ පළාතටම ක්‍රියාත්මක කෙරිණි. තත්ත්වය පාලනය කිරීමට ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කර ඇති  අතර  තවමත් වයඹ පළාතේ ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

දින පොත