හය වන දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනය කුලියාපිටියේ— : editorial.wijeya.lk

හය වන දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනය කුලියාපිටියේ—

දැයට කිරුළ අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික ප‍්‍රදර්ශනය-අම්පාර

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ජනමාධ්‍ය හා තොරතුරු ඇමති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා විජය ප්‍රදර්ශන කුටිය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේ ඇමතිවරයා වෙත ලංකාවේ ප්‍රථම බ්‍රේල් මාධ්‍ය පුවත්පත හඳුන්වාදීම

විදුලි සංදේශ අමාත්‍ය හා දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනයේ සභාපති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විජය ප්‍රදර්ශන කුටිය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේ ඇමතිවරයා වෙත ලංකාවේ ප්‍රථම බ්‍රේල් මාධ්‍ය පුවත්පත හඳුන්වාදීම

විදුලි සංදේශ අමාත්‍ය හා දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනයේ සභාපති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විජය ප්‍රදර්ශන කුටිය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේ ඇමතිවරයා වෙත ලංකාවේ ප්‍රථම බ්‍රේල් මාධ්‍ය පුවත්පත හඳුන්වාදීම

විදුලි සංදේශ අමාත්‍ය හා දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනයේ සභාපති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විජය ප්‍රදර්ශන කුටිය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේ ඇමතිවරයා වෙත ලංකාවේ ප්‍රථම බ්‍රේල් මාධ්‍ය පුවත්පත හඳුන්වාදීම

විදුලි සංදේශ අමාත්‍ය හා දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනයේ සභාපති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විජය ප්‍රදර්ශන කුටිය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේ ඇමතිවරයා වෙත ලංකාවේ ප්‍රථම බ්‍රේල් මාධ්‍ය පුවත්පත හඳුන්වාදීම

විදුලි සංදේශ අමාත්‍ය හා දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනයේ සභාපති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විජය ප්‍රදර්ශන කුටිය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේ ඇමතිවරයා වෙත ලංකාවේ ප්‍රථම බ්‍රේල් මාධ්‍ය පුවත්පත හඳුන්වාදීම

විදුලි සංදේශ අමාත්‍ය හා දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනයේ සභාපති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විජය ප්‍රදර්ශන කුටිය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේ ඇමතිවරයා  ලංකාවේ ප්‍රථම බ්‍රේල් මාධ්‍ය පුවත්පත කියවීම පිළිබඳ අත්හදා බැලීම

 

දැයට කිරුළ අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික ප්‍රදර්ශනය- අනුරාධපුරය

අනුරාධපුර ඔයාමඩුව ඇලයාපත්තුවේ දින දහයක් පුරා පැවති දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනය අග‍්‍රාමාත්‍ය දි.මු.ජයරත්න මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (12) දින අවසන් විය.
මෙතෙක් පැවති දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශන අතුරින් ලක්‍ෂ 30 ක් වන වැඩිම පිරිසක් සහභාගී වූ දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනය මෙය බව දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශණ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් උදය සෙනෙවිරත්න මහතා පැවසීය.
ප‍්‍රදර්ශනයේ සමාප්ති දිනය ජයමාධ්‍ය දිනය වශයෙන් නම් කර තිබූ අතර තොරතුරු හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සංවිංධානයෙන් සියලූ ජනමාධ්‍ය ආයතනවල එකමුතුවෙන් සංගීත ප‍්‍රසංගයක් ද පැවැත්විණි.
මෙම දින පුරාවටම සාමයට බාධා කිසිදු කටයුත්තක් සිදු නොවුණි.
පස් වන දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනය අම්පාර දිස්ත‍්‍රික්කයේ පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ.

විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියන්කර