රචනා

මගෙ ආදර අම්මා

views : 7
October 11, 2017 12:11 pm

ලෝකයේ මට ඇති උතුම්  වස්තුව අම්මා ය. දසමසක් කුසේ තබාගෙන, පැමිණෙන බො


පවිත්‍ර පරිසරයකට

views : 7
October 06, 2017 06:14 pm

    පරිසරය යනු අප අවට වටපිටාවයි. එයට ගස්වැල්, ගොඩනැගිලි, මිනිසුන


පොතක් ඔබ අමතයි

views : 5
October 06, 2017 06:07 pm

මගේ පුංචි යාළුවනේ පොතපතින් ලබාගන්නා දැනුම අන්කවරකින්වත් ලබාගන්නඋත්සාහවන්තයා ජය ගනී

views : 282
July 05, 2016 03:53 pm

උත්සාහවන්තයා ජය ගනී යන කියමන ඈත අතීතයේ සිට අප අතර පැවතී එන්නෙකි. ම


මලක් කතා කරයි

views : 231
July 05, 2016 12:49 pm

ඔබේ නිවස ඉදිරිපිට සනහමුසු මුහුණින් මුව සරසාගෙන සිටින මම මලකි. මගේ උ


වැව, වැවු තාවුල්ල සුරකිමු

views : 155
June 28, 2016 01:27 pm

වැව කියන්නේ.... වියළි කලාපයේ වී ගොවියාගේ හදවත තමන්ගේ ගොවිතැන් බත් සර


මගේ පාසල

views : 218
June 28, 2016 01:21 pm

මගේ පාසල දිප්පිටිය රාජගිරි ප්‍රාථමික විදුහලයි. එය ඉතා ජනප්‍රිය ප