රචනා


උත්සාහවන්තයා ජය ගනී

views : 211
July 05, 2016 03:53 pm

උත්සාහවන්තයා ජය ගනී යන කියමන ඈත අතීතයේ සිට අප අතර පැවතී එන්නෙකි. ම


මලක් කතා කරයි

views : 152
July 05, 2016 12:49 pm

ඔබේ නිවස ඉදිරිපිට සනහමුසු මුහුණින් මුව සරසාගෙන සිටින මම මලකි. මගේ උ


වැව, වැවු තාවුල්ල සුරකිමු

views : 103
June 28, 2016 01:27 pm

වැව කියන්නේ.... වියළි කලාපයේ වී ගොවියාගේ හදවත තමන්ගේ ගොවිතැන් බත් සර


මගේ පාසල

views : 125
June 28, 2016 01:21 pm

මගේ පාසල දිප්පිටිය රාජගිරි ප්‍රාථමික විදුහලයි. එය ඉතා ජනප්‍රිය ප