1970 ජනවාරි 01 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 69  

දින පොත