රුසියානු සංස්කෘතික දැක්ම 23 වැනිදා රුසියානු මධ්‍යස්ථානයේ දී

1970 ජනවාරි 01 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 111  

කොළඹ රුසියානු සමාජය සංවිධානය කරනු ලබන රුසියානු සංස්කෘතික දැක්ම මෙම මස 23 වැනිදා පෙරවරු 10.30 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා රුසියානු මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැවේ. වැඩමුළු සහ රුසියානු සංගීත, සිනමා, ආහාර, කලා සහා මූර්ති, නැටුම් ආදි විවිධ අධ්‍යාපනික හා සංස්කෘතික වැඩසටහන් ගණනාවක් පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබේ.

 

 

දින පොත